Artikel Rekenkamer

De RKC ondersteunt de raad in zijn controlerende taak, maar heeft daarnaast de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid effectief en efficiënt uitvoert en doelmatig met de toegekende budgetten is omgegaan. Op deze wijze wil de RKC een bijdrage leveren aan een beter functioneren van de gemeente. Hiertoe voert de RKC onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de uitgaven door het bestuur, de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

Totstandkoming en positie
De raad heeft bij besluit van 14 juni 2005 met ingang van 1 januari 2006 een gemengde Rekenkamercommissie (RKC) ingesteld, bestaande uit drie externe leden en twee raadsleden. De RKC is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gerealiseerde beleid. De RKC rapporteert over ingestelde onderzoeken aan de Raad. Naar aanleiding van een onderzoek kan de RKC aan de Raad aanbevelingen doen, met verzending van een afschrift aan het College en direct betrokkenen,. De RKC bepaalt zelf de onderwerpen die zij onderzoekt. Wel kan de gemeenteraad de RKC een gemotiveerd verzoek doen onderzoek te verrichten naar een bepaald onderwerp. De RKC bepaalt vervolgens of het verzoek al dan niet wordt gehonoreerd. Ook burgers kunnen onderwerpen voor onderzoek aandragen.

Leden
extern voorzitter: de heer ir. W. P. van Balen
extern lid vice-voorzitter: de heer drs. L. de Ridder
extern lid mevrouw A.E. van der Kolk AA 
raadslid de heer B.H. van den Bos
raadslid mevrouw Elfferich-van der Woude

De raadsgriffier is als ambtelijk secretaris aan de RKC toegevoegd.

De leden zijn benoemd voor een periode van vijf jaar (2006 tot en met 2010). De raadsleden zijn lid voor de periode dat raadslid zijn en zijn periodiek aftredend bij de verkiezing van de leden voor de nieuwe gemeenteraad.

Werkwijze
De RKC doet onderzoek op basis van het per 5 juli 2006 vastgestelde Onderzoeksprotocol. Besluit de RKC onderzoek te gaan verrichten, dan stelt zij daar een onderzoeksplan voor vast. Het werkterrein van de RKC strekt zich uit over alle gemeentelijke organen en werkterreinen. De collegeleden en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht informatie te verstrekken wanneer de RKC daar om vraagt. Elk onderzoek wordt afgesloten met het uitbrengen van een rapport aan de gemeenteraad. Dit rapport is openbaar.

Wilt u een onderwerp aandragen?
Wilt u een onderwerp vooronderzoek aandragen, zodat de RKC dat op de groslijst kan plaatsen. Dat kan via Postbus 1, 1120 AA Landsmeer. U kunt ook e-mailen: gemeente@landsmeer.nl