Artikel Portefeuilleverdeling college 2014-2018

Waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel 

 Anne Lize van der Stoel

 • Openbare Orde & Veiligheid/Integrale Veiligheid
 • Integrale Handhaving
 • Integriteit
 • Bestuursstijl, Bestuurlijke coördinatie en Juridische zaken
 • Organisatie en Dienstverlening
 • Communicatie en Participatie
 • Regionale Samenwerking / Coördinatie Metropool Regio Amsterdam

Projecten

 • Bestuurlijke Toekomst
 • Veiligheid op het Lint

Vertegenwoordigingen

 • Dagelijks Bestuurslid / Algemeen Bestuurslid ISW
 • Dagelijks Bestuurslid / Algemen Bestuurslid, voorzitter Recreatieschap Twiske-Waterland
 • Dagelijks Bestuurslid / Algemeen Bestuurslid Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland


Wethouder Quakernaat (1e loco burgemeester) 

Richard Quakernaat 2018

 • Financiën
 • Jeugd en Jongeren en Jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Werk en Inkomen / Participatiewet
 • Economische Zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Cultuur
 • Sport en Sportvoorzieningen
 • Onderwijs en Passend onderwijs
 • Zorg en Welzijn
 • Recreatie en Toerisme

Projecten

 • Informatievoorziening en -technologie
 • Coördinatie herinrichting De Keern
 • Subsidiebeleid
 • Sportpark

Vertegewoordigingen

 • Portefeuillehoudersoverleg EZ/Wmo/Jeugd ISW en Stadsregio Amsterdam
 • Algemeen Bestuur Baanstede
 • Algemeen Bestuur GGD

 

Wethouder N. (Nico) van Baarsen (2e loco burgemeester)

Nico van Baarsen 2018

 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondzaken en Vastgoed
 • Openbaar Groen
 • Onderhoud Wegen, Water en Riolering
 • Milieu en duurzaamheid 
 • Afvalverwerking en Reiniging
 • Bouwzaken
 • Volkshuisvesting 
 • Verkeer en Vervoer
 • Monumentenzorg

Projecten

 • Luijendijk-Zuid
 • Woonvisie
 • Breekoever
 • Bestemmingsplan Het Lint
 • Structuurvisie
 • Hotel Landsmeer
 • Breedband Landsmeer

Vertegenwoordigingen

 • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen ISW en Stadsregio Amsterdam
 • Bestuurlijk Team Duurzaamheid AEB 

 

Gemeentesecretaris Paul Menting

Paul Menting 2018
 

Secretaris college van B&W

 • Directeur van de ambtelijke organisatie
 • 1e adviseur van het College
 • Bestuurder voor de Ondernemingsraad