gemeente Landsmeer | Portefeuilleverdeling college

Artikel Portefeuilleverdeling college

Burgemeester L (Leon) de Lange

Leon de Lange

 Openbare Orde & Veiligheid/Integrale Veiligheid

• Openbare Orde & Veiligheid/Integrale Veiligheid
• Integrale Handhaving
• Integriteit
• Bestuursstijl, Bestuurlijke Coördinatie en Juridische Zaken
• Organisatie en Dienstverlening
• Communicatie en Participatie
• Regionale Samenwerking
• Coördinatie Metropool Regio Amsterdam

 Projecten:
• Dienstverleningsprogramma 2020 en Organisatieontwikkeling
• Regionale aanpak huisvesting asielzoekers/statushouders

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio:
• Metropool Regio Amsterdam (MRA)
• Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
• Waterlands Archief
• Ombudsman Metropool Amsterdam

Wethouder Vacant, deze portefeuilles worden tijdens deze periode door de burgemeester waargenomen.

 

Sociaal Domein, Kunst en Cultuur en Duurzaamheid

• Kunst en Cultuur
• Milieu en Duurzaamheid
• Plaatselijk Openbaar Groen
• Landschap & Veenweidegebied
• Afvalverwerking en Reiniging
• Volksgezondheid
• Jeugd, Jongeren en Jeugdzorg
• Zorg en Welzijn
• Onderwijs en Passend Onderwijs
• Werk en Inkomen / Participatiewet

Projecten:
• Bestuurlijke Toekomst
• Havenzathe
• Opvang jongeren
• Sportpark
• Speelplaatsen
• Zorg en veiligheid

Verbonden Partijen / vertegenwoordiging in de regio:
• Omgevingsdienst IJmond
• GGD Zaanstreek-Waterland
• Regionale samenwerking sociaal domein
• SPOORraad
• MRA ZW Duurzaamheid
• MRA ZW Landschap
• Omgevingsraad Schiphol

Wethouder Erik Heinrich (1e loco)

Erik Heinrich

Financien, Economie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Wonen

• Financiën
• Ruimtelijke Ordening
• Grondzaken en Vastgoed
• Bouwzaken
• Wonen
• Monumentenzorg
• Economie, Recreatie en Toerisme
• Sportaccommodaties, Sport & Sportvelden
• Mobiliteit
• Onderhoud Wegen, Water en Riolering

Projecten:
• ICT-infrastructuur
• Terras aan de Breek
• Hotel A10
• Het Lint

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio:
• Recreatieschap Twiske-Waterland
• Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
• DIMPACT
• Vervoerregio
• MRA ZW Bereikbaarheid
• MRA ZW Wonen
• MRA ZW Economie (Recreatie & Toerisme)
• MRA ZW Ruimte
• Waterketen – aanpak ruimtelijke adaptatie
• Alliander N.V.

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur P.G. (Peter) Küppers

 Peter Küppers, gemeentesecretaris

  • Directeur van de ambtelijke organisatie
  • 1e adviseur van het College
  • Bestuurder voor de Ondernemingsraad