Artikel Bestuursrapportages

De bestuursrapportage is een instrument om tussentijds te rapporteren over wat de stand van zaken is van de plannen uit de Programmabegroting en hoe de gemeente er financieel voor staat.
De bestuursrapportage wordt ook gebruikt om de huidige programmabegroting aan te passen.
De rapportage volgt de indeling van de programmabegroting, waarbij wordt uitgegaan van het principe dat als de zaken lopen zoals gepland, er geen melding is.

1e bestuursrapportage 2017  
2e bestuursrapportage 2017