Artikel Jaarrekening

De jaarrekening geeft een beeld van de bezittingen en schulden van de gemeente en de wijzigingen daarin tijdens het afgelopen jaar. Daarnaast geeft de rekening een beeld van de inkomsten en de uitgaven in dat jaar. Het gaat vooral over het geld dat de gemeenteraad in de begroting had bestemd voor het uitvoeren van allerlei taken. Met de jaarrekening verantwoordt de gemeente zich tegenover haar inwoners. De rekening wordt jaarlijks in juni door de raad behandeld. Na behandeling en goedkeuring door de provincie wordt de jaarrekening op de website geplaatst.

Controle
Een accountant controleert of de cijfers in de rekening een juist beeld geven van de werkelijkheid.

Jaarrekeningen

2017   2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010  
2009