Artikel Dialoogsessies & foto Landsmeer toekomstvisie 2025

De gemeenteraad van Landsmeer heeft het initiatief genomen om een toekomstvisie te ontwikkelen. De toekomstvisie biedt houvast bij het nemen van beslissingen in de nabije en verdere toekomst. Aan de hand van de drie vragen: “Wie zijn we nu?, Wie willen we zijn in 2025? En wat moeten we doen om die gewenste toekomst te realiseren”, stellen we met elkaar het toekomstbeeld voor onze gemeente in 2025 vast. 

'Foto' huidige situatie

Voor het maken van keuzes voor de toekomst is het belangrijk om de huidige situatie van de gemeente in beeld te brengen. Wat is de identiteit van de gemeente Landsmeer en wat is het imago van onze gemeente? Vanuit een duidelijk beeld van het heden kan naar de toekomst worden gekeken en richting worden gekozen. Een belangrijk ingrediënt voor de toekomstvisie 2025 is dan ook een 'foto' van de huidige situatie in de gemeente. Deze foto is samen met de uitkomsten van de enquête, de dialoogsessies de input voor het opstellen van de toekomstvisie.  Klik hier om de foto van de gemeente Landsmeer te lezen.

Burgerparticipatie

Bij de totstandkoming van de toekomstvisie hect de raad eraan om de burgers van de gemeente Landsmeer bij het proces te betrekken. Er zijn drie momenten waarop burgers, bedrijven en organisaties kunnen participeren.

1. Interactieve dialoogsessies dinsdag 21 en woensdag 22 mei (op uitnodiging)
2. Enquête van 27 mei tot 1 juli open voor alle inwoners
3. Bijeenkomst met de Raad begin oktober

Interactieve dialoogsessies

Op 21 en 22 mei 2013 jl zijn vier dialoogsessies gehouden.  Voor deze sessies zijn 80 deelnemers uitgenodigd, waaronder inwoners, vrijwilligers, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de deelnemers met elkaar gesproken over wat zij belangrijk vinden voor de toekomstvisie van Landsmeer. 

Elke sessie kende dezelfde opbouw. Er is gesproken over het huidige beeld van de gemeente Landsmeer. Dit is verwoord in de typeringen. Vervolgens is op een aantal thema’s besproken wat die thema’s betekenen voor inwoners van Landsmeer en welk rapportcijfer zij Landsmeer op dit moment geven voor de thema’s.

In elke sessie zijn de volgende thema’s behandeld:

  1. • De groene en duurzame gemeente
  2. • De ondernemende en bereikbare gemeente
  3. • De sociale en culturele gemeente
  4. • De sportieve en recreatieve gemeente
  5. • De veilige en leefbare gemeente

Daarnaast zijn tijdens de sessies ook nog andere thema’s naar voren gebracht. Dit waren:

  1. • De authentieke gemeente
  2. • De jonge en dynamische gemeente
  3. • De gezellige gemeente
  4. • De stimulerende en uitdagende gemeente
  5. • De ‘kleine’ gemeente

Alle deelnemers gaven naast een rapportcijfer voor de huidige situatie ook een rapportcijfer voor de toekomst (het streefbeeld) en een rapportcijfer voor hoe mensen van buiten Landsmeer naar Landsmeer kijken (het imago). Deze rapportcijfers zijn verwerkt in grafieken die u op deze placemat terugvindt. Tot slot is met elkaar gesproken over de toekomst van Landsmeer. Wat willen inwoners wel veranderen, wat juist niet en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst. Hier ging het ook over dromen en angsten. Door het behandelen van deze drie stappen ontstaat een mooi beeld van hoe Landsmeerders nu aankijken tegen hun gemeente, wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente. Gezamenlijk leveren de vier sessies daarmee belangrijke input voor het toekomstvisietraject.

Uitkomsten

De uitkomsten van de vier dialoogsessies zijn per sessie door bureau Berenschot verwerkt in een radardiagram, ook wel spin- of sterdiagram genoemd. 

Spindiagrammen dialoogsessies

Dialoogsessie d.d. 21 mei 16:00 - 18:00 uur,  Den Ilp

Dialoogsessie d.d. 21 mei 19:00 - 21:00 uur, Den Ilp

Dialoogsessie d.d. 22 mei 16:00 - 18:00 uur, Landsmeer

Dialoogsessie d.d. 22 mei 19:00 - 21:00 uur, Landsmeer