Nieuws

Het college heeft de jaarstukken 2018 Landsmeer met positief resultaat aan gemeenteraad voorgelegd. De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van € 465.697. Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door incidentele baten en lasten. Als deze incidentele baten en lasten buiten beschouwing worden gelaten is er een resultaat van € 57.191.

Voor de begroting 2020-2023 wil het college de gedegen financiële koers voortzetten, waarbij de structurele lasten en baten in evenwicht zijn. Richtinggevende voorstellen hiertoe zullen in de Perspectiefnota 2020 opgenomen worden. De lagere uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk en hogere jeugdkosten veroorzaken dat er voor de toekomst keuzes moeten worden gemaakt om aan bovengenoemde doelstellingen invulling te geven.

Resultaten raads- en collegeprogramma 2018-2022

Het college is trots dat de eerste resultaten van het collegeprogramma 2018-2022 zichtbaar worden. De prestatieafspraken met Eigen Haard en Rochdale zorgen ervoor dat de voorraad sociale woningen wordt behouden. Een belangrijk punt voor de gemeente is om een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn voor alle inwoners. In 2019 blijft het college werken het verbeteren van het woningaanbod in de gemeente. Vele projecten staan  voor de komende jaren op stapel. Het college houdt de kosten van het Sociaal Domein nauwlettend in de gaten. Het college wil de ontwikkelingen en de stijgende trend van 2018 actief monitoren om zo de kosten voor de komende jaren financieel beheersbaar te houden. Het college heeft de eerste stappen gezet op het gebied van de duurzaamheid. Het uitvoeringsprogramma  Duurzaamheid is in 2018 vastgesteld en deze is gebaseerd op de Duurzaamheidsvisie die eerder door de raad is geformuleerd. Verder is het traject rond de voorbereiding en besluitvorming over de bestuurlijke toekomst in volle gang.

Behandeling jaarstukken

Via de jaarstukken laat het college aan de gemeenteraad en de inwoners zien wat er van de plannen uit de begroting is gerealiseerd en hoe het gemeentebudget daadwerkelijk is besteed. De jaarstukken 2018 worden op 13 juni en 20 juni 2019 besproken in de gemeenteraad.

De jaarstukken zijn digitaal te vinden via: https://landsmeer.jaarverslag-2018.nl/