gemeente Landsmeer | Perspectiefnota gemeente Landsmeer 2025 toont zorgelijke ontwikkeling

Nieuwsbericht Perspectiefnota gemeente Landsmeer 2025 toont zorgelijke ontwikkeling

Gepubliceerd op: 28 juni 2024 13:30

Het college van de gemeente Landsmeer biedt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2025 aan. Hierin wordt geschetst met welke ontwikkelingen de gemeente te maken krijgt en wat de financiële consequenties daarvan zijn. De Perspectiefnota 2025 vormt de opmaat naar de begroting 2025-2028 die de gemeenteraad later dit jaar vaststelt. Het financiële vooruitzicht is zorgelijk en verslechtert de komende jaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en overige kostenstijgingen enerzijds en lagere inkomsten van het Rijk anderzijds. Dit beeld is niet nieuw en treft nagenoeg alle gemeenten.

Voor de gemeente Landsmeer betekent dit dat het college zich vooral richt op 2025. Voor de jaren daarna wordt in de Perspectiefnota 2025 geschetst aan welke maatregelen kan worden gedacht om tot een gezonde financiële positie te komen. Dit is conform het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincie Noord-Holland.

De VNG wil in kaart brengen tot welke keuzes gemeenten worden gedwongen. Hiermee gaan zij met het nieuwe kabinet in gesprek met als doel om tot afspraken te komen hoe gemeenten (financieel) in staat worden gesteld hun basistaken op een goede manier uit te kunnen voeren. Wanneer het nieuwe kabinet hieraan geen gehoor geeft ligt bijvoorbeeld de sluiting van zwembaden, bibliotheken en/of een verschraling van het voorzieningenniveau op de loer.

Alle financiële producten zijn te vinden op deze website.

Behandeling van de perspectiefnota is op 10 juli in de commissievergadering en in de raadsvergadering van 18 juli 2024.