Artikel Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning aanvragen
Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit.

Stap 1 - U kunt direct een omgevingsvergunning aanvragen via één digitaal loket: www.omgevingsloket.nl. Via een vragenboom kunt u vaststellen of b.v. uw bouwplan vergunningsplichtig is en voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen. U kunt het aanvraagformulier uitprinten en per post opsturen of direct digitaal indienen. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Stap 2 – De gemeente stuurt een bericht van ontvangst en publiceert de aanvraag in het Kompas. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook  getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4 - De gemeente laat u binnen de gestelde termijnen weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. De gemeente publiceert de beschikking op uw vergunning in het Kompas. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.

Kosten
Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Een overzicht van de kosten vind u in de legesverordening.

Voordelen van één omgevingsvergunning
Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. U kunt vanuit uw huis of kantoor straks één omgevingsvergunning aanvragen via één loket. Één loket waar u terecht kunt met de aanvraag en één aanspreekpunt voor informatie tijdens de procedure. U vraagt een omgevingsvergunnig aan via één aanvraagformulier. Dit kan zowel digitaal als op papier. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, waartegen één keer bezwaar en beroep mogelijk is en waar één controlerende instantie verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving.

Aanvraagmogelijkheden
Met de komst van de omgevingsvergunning kunt u uw benodigde vergunningen in één keer aanvragen. Dat is praktisch. Maar u bent het niet verplicht. U mag ook voor alle activiteiten die u gaat uitvoeren, zoals bouwen, kappen en slopen, een aparte vergunning aanvragen mits de activiteiten niet met elkaar verbonden zijn. Dit betekent wel dat er meerdere procedures worden gevolgd, met elk hun eigen termijnen, kosten en bezwaar- en beroepmogelijkheden. Zoveel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd en geld.

Procedure en termijnen
Eenvoudige aanvragen, zoals bv. bouwen, kappen en slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.Complexere aanvragen, zoals bv. het verbouwen van een rijksmonument of een aanvraag met de activiteit milieu volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Informatie
Voor informatie kunt u bellen naar het algemene nummer (020)-48 77 111 of een mail sturen naar omgevingsvergunning@landsmeer.nl