Artikel Subsidieaanvraag

Subsidieaanvraag voor 2020 doen?

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie in 2019 op grond van de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2016 kunnen hiervoor tot 1 mei 2019 een aanvraag bij de gemeente indienen.

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de instelling hiervoor gebruik maakt van het daarvoor bestemde subsidieformulier 2020. Op dit aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens moeten worden meegestuurd voor de beoordeling van het recht op subsidie. Instellingen of verenigingen kunnen voor diverse activiteiten subsidie aanvragen.

Er zijn drie verschillende soorten subsidie:

Budgetsubsidie
Doel: subsidiering op grond van prestaties Sociaal Domein
Grondslag: prestatiegerichte financiering
Met instellingen worden prestatieafspraken gemaakt en resultaten afgesproken

Stimuleringssubsidie
Doel: subsidiering op grond van activiteiten
Grondslag: het organiseren van vernieuwende activiteiten die zijn opgezet vanuit samenwerking of maatschappelijke participatie.
Subsidiebedrag: maximaal € 1.500,-
Afhankelijk van de omstandigheden kan eigen inbreng een voorwaarde zijn.

Eenmalige subsidie
Doel: aanmoedigen van eenmalige activiteiten
Grondslag: variabel, afhankelijk van de activiteit.
Subsidiebedrag: maximaal € 500,-
Eenmalige subsidies zijn gericht op het stimuleren van sociale cohesie binnen de gemeente Landsmeer. Initiatieven die hiertoe bijdragen kunnen een bijdrage van de gemeente hierin
krijgen om een bepaalde activiteit te realiseren. Eigen inbreng is een voorwaarde. 

Subsidieregister 2016

Het subsidieregister biedt inzicht in het gemeentelijke beleid over subsidieverleningen en bestaat uit een opgave van alle jaarlijkse subsidies die in het voorgaande jaar en het lopende jaar zijn verleend.
Het subsidieregister van 2016 is te downloaden via de volgende link: Subsidieregister 2016

Toelichting Subsidieregister
In het subsidieregister zijn over de jaarlijkse subsidies de volgende gegevens opgenomen:

- de namen van de organisaties aan wie subsidie is verleend;
- het beleidsveld waarop de subsidie betrekking heeft;
- de doelstelling van de subsidie;
- de subsidies in het voorgaande jaar (vastgestelde subsidie);
- de bedragen die zijn verleend in het lopende jaar.

Meer informatie?
Voor informatie over de investeringssubsidie, de subsidieverordening of aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Landsmeer telefoon: 020 - 4877111. U kunt ook een e-mail sturen aan subsidie@landsmeer.nl