Artikel Veiligheidsschouw, vraag en antwoord Kanaaldijk/Kanaalweg

V: Er is onvoldoende verlichting langs de Kanaaldijk/Kanaalweg.

A: Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de verlichting. De gemeente heeft het HHNK geadviseerd om te onderzoeken welke maatregelen kunnen leiden tot  het verbeteren van de verlichting. Dit zijn trajecten die enige tijd vergen. De gemeente houdt de vinger aan de pols en zal u informeren over nieuwe ontwikkelingen.

V: Mogen de boten in het kanaal langs de kant aanmeren?

A: De boten mogen niet langs de kant liggen. De verantwoordelijkheid voor de handhaving ligt bij de provincie Noord-Holland. De provincie heeft aangegeven (nog) niet mee te willen werken om hun aanlegbeleid uit te voeren zolang het nautisch verkeer geen hinder ondervindt.

V: Er is veel last van sluipverkeer en de auto's rijden op de Kanaaldijk/Kanaalweg te hard.

A: Het HHNK zal in 2019,als wegbeheerder, een druktemeting houden. Dit  resulteert in een beeld van de gereden snelheid en kan er zodoende geconcludeerd worden of er daadwerkelijk te hard wordt gereden. Dit onderzoek wordt na een halfjaar herhaald. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan vastgesteld worden of er een opmerkelijke hoeveelheid verkeer hier rijdt en of er te hard gereden wordt. De gemeente wordt geïnformeerd over de resultaten van de tellingen. In 2019 zullen er meer controles, uitgevoerd door de BOA en/of politie plaatsvinden om het sluipverkeer aan te pakken.

V: Kanaalweg/dijk zijn niet fietsveilig.

A: Kanaalweg/dijk zijn onderdeel van het regionale fietsnetwerk. Deze route wordt gezien als een potentiële snelle fietsroute voor het woon-werk verkeer. Het HHNK informeert bij de Vervoerregio of er plannen zijn om aanpassingen uit te voeren ten gunste van het fietsverkeer. De gemeente wordt geïnformeerd over de uitkomst.

V: Fietsers komen vast te zitten tussen de grastegels langs de Kanaaldijk/Kanaalweg. Zou de T-kruising bij de Purmerlanderrijweg en de Kanaalweg een 50km zone kunnen worden of kunnen er remmende maatregelen komen?

A: Als wegbeheerder is het HHNK verantwoordelijk voor een onderhoudsniveau dat (verkeers-)veilig gebruik van de weg mogelijk maakt. Samen met de gemeente gaat er gekeken worden naar mogelijke maatregelen.

V:Parkeerproblematiek ter hoogte van Kanaalweg 33.

A: Tijdens de controle van de BOA begin 2018 stonden er circa 25 voertuigen (bedrijfsvoorraad) in de berm gestald/geparkeerd. Dit was zowel aan de waterkant als aan de kant van het bedrijf. Hierdoor ontstond er een versmalling van de weg en een onveilige situatie. Er is een gesprek aangegaan met de eigenaar en afgesproken dat de bedrijfsvoorraad teruggebracht moest worden naar maximaal 4 voertuigen. Deze mogen worden uitgestald/geparkeerd in de berm aan de kant van het bedrijventerrein.

V: Over wegdelen uitstekende vissershengels over de Kanaaldijk/Kanaalweg en verkeerd parkeren auto's.

A: De heer Monsma is gebiedscontroleur van de Visserijwet en controleert de vissers op, onder andere, uitstekende hengels. Het parkeren van auto's langs de Kanaalweg/ dijk mag zolang vier wielen van het voertuig in de berm staan. De heer Monsma staat open voor vragen en opmerkingen over vis-gerelateerde zaken.