Artikel Verkeer - mobiliteitsvisie

De gemeente Landsmeer heeft een visie opgesteld op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Deze nieuwe "Mobiliteitsvisie Landsmeer" vervangt het niet meer actuele verkeers- en vervoerplan. In de mobiliteitsvisie wordt de visie op het gebied van onder andere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid verwoord.

Op basis van verschillende onderzoeken en input vanuit de participatiewebsite www.geefomlandsmeer.nl is een eerste aanzet gemaakt, in de vorm van een inventarisatiedocument, dit was het vertrekpunt voor de Mobiliteitsvisie. Dit document bevat een terugblik op de afgelopen jaren, de trends en beleidskaders van hoger overheden en de doelstellingen voor de komende jaren. De gemeente heeft via een klankbordgroep de bewoners en vertegenwoordigers van belangenverenigingen betrokken bij het opstellen van de nieuwe visie.

Volgende stappen
Het beleid lag acht weken ter inzage in het gemeentehuis, tot 19 augustus 2017 konden ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent dit beleidsvoornemen naar voren brengen. Hier vindt u het beleidsstuk mobiliteitsvisie.
Naar verwachting zal de visie in najaar 2017 worden vastgesteld. Na vaststelling van de visie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om invulling te geven aan de gestelde beleidsdoelen.

Informatie
Zie ook nieuwsbericht over verkeersveiligheid. Kijk ook eens op de site www.geefomlandsmeer.nl

Contact
Voor vragen kunt u terecht bij de heer R. Schoorstra via mail r.schoorstra@landsmeer.nl of via tel. 020-4877111.