Artikel Verkeer - mobiliteitsvisie

De gemeente Landsmeer heeft een visie opgesteld op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Deze nieuwe "Mobiliteitsvisie Landsmeer" vervangt het niet meer actuele verkeers- en vervoerplan. In de mobiliteitsvisie wordt de visie op het gebied van onder andere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid verwoord.

Op basis van verschillende onderzoeken en input vanuit de participatiewebsite www.geefomlandsmeer.nl is een eerste aanzet gemaakt, in de vorm van een inventarisatiedocument, dit was het vertrekpunt voor de Mobiliteitsvisie. Dit document bevat een terugblik op de afgelopen jaren, de trends en beleidskaders van hoger overheden en de doelstellingen voor de komende jaren. De gemeente heeft via een klankbordgroep de bewoners en vertegenwoordigers van belangenverenigingen betrokken bij het opstellen van de nieuwe visie.

Ter inzage
Het beleid ligt met ingang van 21 juni 2017 gedurende acht weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Vóór afloop van bovengenoemde termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent dit beleidsvoornemen naar voren brengen. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via tel: 020-4877177. De termijn van ter inzageligging loopt tot en met 19 augustus 2017. Klik hier voor het beleidsstuk mobiliteitsvisie.
Naar verwachting zal de visie in najaar 2017 worden vastgesteld. Na vaststelling van de visie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om invulling te geven aan de gestelde beleidsdoelen.

Informatie
Zie ook nieuwsbericht over verkeersveiligheid. Kijk ook eens op de site www.geefomlandsmeer.nl

Contact
Voor vragen kunt u terecht bij de heer R. Schoorstra via mail r.schoorstra@landsmeer.nl of via tel. 020-4877111