Artikel Baggerwerken 2017

De gemeente heeft in de afgelopen periode de baggerwerkzaamheden aanbesteed die binnen de gemeente Landsmeer in 2017 zullen worden uitgevoerd. Als beste aannemer is Baggerbedrijf West Friesland uit de bus gekomen.

Mogelijke verkeershinder langs Noordeinde / Zuideinde en Van der Beekstraat (februari/maart 2017)

Onder andere worden de wegsloten langs het Noordeinde/Zuideinde en de Van Beekstraat gebaggerd. Gedurende deze werkzaamheden staat de aannemer met een kraan op een gedeelte van de weg. Dit is noodzakelijk om het werk uit te voeren. Uiteraard passen we verkeersvoorzieningen toe zodat iedereen veilig kan passeren. Ook is met de aannemer afgesproken dat er gedurende de spitstijden (tussen 07:00 uur - 09:00 uur en 15:30 uur - 17:00 uur) niet gewerkt wordt op het Zuideinde en Noordeinde. 
Omwonenden worden via een brief op de hoogte gebracht, via bebording wordt ter plaatse eventuele hinder aangegeven.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

  • De wegsloot langs de kademuur van het lint wordt gebaggerd. Hiervoor worden wegafzettingen geplaatst aan één kant van de weg buiten de spitstijden;
  • Ook op enkele andere plekken wordt gebaggerd;
  • De bagger wordt via wegtransport afgevoerd;
  • Met name bewoners langs sloten die worden gebaggerd zullen de aannemer aan het werk zien;
  • In de wegsloten liggen veel kabels en leidingen niet diep genoeg. Dit vormt een zeker risico op graafschades tijdens werkzaamheden. De gemeente zoekt daarom actief naar een goede oplossing met de Nutsbedrijven en de potentiële aannemer om schades te voorkomen.
  • In het geval toch een schade ontstaat aan uw huisaansluiting dan kunt u dat het beste direct melden aan het betreffende Nutsbedrijf waarvan u de afnemer bent. Zij zoeken dan naar de oorzaak en stemmen dat af met gemeente of aannemer als dan nodig is.

Baggerwerken 2017, uw medewerking gevraagd

Verzoek aan beheerders van grasland/weidegrond
Vanwege de geplande baggerwerkzaamheden begin 2017 worden eigenaren/pachters van aangrenzend grasland opgeroepen om de walkant van hun perceel te controleren op het risico van afkalving. Hoewel dit een gebruikelijke verantwoordelijkheid is roepen wij u speciaal in aanloop van het baggerwerk extra op om daar nu mee aan de slag te gaan. Geconstateerd is namelijk dat enkele wallekanten kenmerken van bezwijking vertonen. Als de kanten niet worden hersteld voor aanvang van de baggerwerkzaamheden dan kan dat leiden tot extra werkzaamheden voor de gemeente en verlies van land voor de eigenaar. Wij verzoeken u daarom dringend om voor die tijd de noodzakelijke maatregelen te treffen om de wallekant te beschermen tegen afkalving met bijvoorbeeld perkoenpalen met bossen wilgentakken (biezen/rijshout). 

Verzoek aan bewoners
Woont u aan een sloot? Dan heeft u in veel gevallen een beschoeiing nodig om te voorkomen dat de grond van de slootkant afbreekt en wegzakt in de sloot. Controleer daarom jaarlijks uw beschoeiing zodat u kunt zien aankomen wanneer u deze moet repareren. Dat voorkomt onverwachte financiële uitgaven en verlies van grond van uw tuin, maar ook extra baggerwerkzaamheden.

Asbestbeschoeiing
Als u nog een asbestbeschoeiing heeft dan wordt u opgeroepen om die te laten verwijderen door een asbestspecialist. Asbest mag al jaren niet meer worden gebruikt als bouwmateriaal. Het materiaal kan de waterbodem van de sloot ernstig verontreinigen en dat kan tot hoge saneringskosten leiden. Als eigenaar van grond met een asbestbeschoeiing kunt u verantwoordelijk worden gehouden voor bodemverontreiniging van aangrenzende percelen.

Planning

De aannemer zal medio februari 2017 starten, uiteraard als de weeromstandigheden dit toelaten. De doorlooptijd bedraagt enkele weken.
Voor deze planning is gekozen zodat er zoveel mogelijk tijd beschikbaar is voor werkzaamheden van de nutsbedrijven. De nutsbedrijven inventariseren op dit moment of er locaties zijn waar hun kabels of leidingen niet op de voorgeschreven wijze liggen en of dit moet worden aangepast, dit is nodig om tijdens het baggeren schade aan de kabels of leidingen te voorkomen.
Het is mogelijk dat omwonenden ten behoeve van deze inventarisatie benaderd worden door de nutsbedrijven, om na te gaan waar de kabels of leidingen liggen en welke soort het is.

Informatie

Als u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder, de heer Merijn Veldhuisen, 06 29 53 07 50.