gemeente Landsmeer | Havenzathe opstart en masterplan

Artikel Havenzathe opstart en masterplan

De riolering in Havenzathe, zo'n 50 jaar na de aanleg van de wijk, is toe aan vervanging. Dat betekent een tijd lang overlast door graafwerk. Het vervangen van de riolering was een kans om samen na te denken over Havenzathe: hoe gaan we de openbare ruimte herinrichten? Zijn er nog genoeg parkeerplaatsen? Kan de wijk aantrekkelijker worden gemaakt? Wat betekent de huidige energietransitie voor de woningen? Hoe willen we met elkaar samenleven?
Er is voor gekozen bovenstaande vragen integraal en samen met bewoners te proberen te beantwoorden. Dat sluit aan op het collegeprogramma 2018-2022 'handen uit de mouwen' waarin 'het werken vanuit een brede blik' centraal staat: een integrale aanpak waarin de verschillende beleidsterreinen zoals riolering, groen, verkeer, sociaal en duurzaamheid bijeen komen.

Hier vindt u het masterplan (versie juni 2020).

Co-creatie
In principe mochten de inwoners van Havenzathe inhoudelijk onderling bepalen hoe hun wijk er uit komt te zien. De gemeente faciliteerde het proces, bewaakte haar randvoorwaarden (budget, juridisch en technisch) en modereerde de dialoog waar nodig. Er is als het ware een ronde tafel gecreëerd voor alle gesprekspartners waarvan de gemeente er één is. Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren is besloten tot volledige transparantie gedurende het proces: bewoners en de gemeente zijn vanaf het begin met elkaar aan tafel gegaan zodat de dialoog kon worden gevoerd en er tijdens de eerste bijeenkomst al zoveel mogelijk gevoeligheden boven tafel konden komen.
Om de transparantie en participatie door bewoners te optimaliseren is er een online omgeving ingericht: havenzathe.BUURbook.nl waarop iedereen het proces kon en nog steeds kan volgen en alle verslagen en relevante stukken kan terugvinden. Ook kan eenieder daar zelf ideeën posten en reageren op voorstellen of op elkaars ideeën.

Bijeenkomsten
Er hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden waarvan drie fysiek en één digitaal.

  • Bij de eerste bijeenkomst op 20 mei 2019 is de opgave uitgelegd en zijn de diverse wensen geïnventariseerd en thema's vastgesteld.
  • Tijdens het eerste 'werkcafé', op 19 juni 2019 zijn deze thema's met bewoners samen verder uitgediept. Bewoners kregen hierdoor voor het eerst gevoel bij wat hun eerdere input concreet zou kunnen betekenen.
  • Vervolgens is er bij het 2e werkcafé, op 4 november 2019 aan de hand van een aantal werkbladen een eerste aanzet voor een ontwerp gepresenteerd. Tijdens dit 2e werkcafé per zijn bewoners per buurtje (fase) de dialoog aangegaan als opmaat naar de noodzakelijke samenwerking aan het herinrichtingsplan voor hun buurt.
  • Tot slot is middels een interactieve livestream via BUURbook op 14 mei 2020 het concept definitieve masterplan gepresenteerd en is er over diverse onderwerpen gestemd. Op basis van deze input zijn de laatste puntjes op de i gezet, wat heeft geresulteerd in het masterplan Havenzathe welke is vastgesteld door het college.

De uitnodigingen voor de bewonersavonden en de livestream zijn allemaal per brief verstuurd om ook de mensen die niet op internet actief zijn te bereiken. Er is telkens gecommuniceerd dat, ook als men niet bij de avond aanwezig kon zijn men toch kon meepraten via BUURbook. Doel daarvan was het garanderen van transparantie en een inclusief proces.Op havenzathe.BUURbook.nl zijn inmiddels 467 deelnemers waarvan 449 bewoners. 266 bewoners hebben de app BUURbook gedownload. De drie bijeenkomsten zijn door respectievelijk 200, 50 en 100 bewoners bezocht. De livestream op 14 mei 2020 had 285 kijkers/deelnemers.

Omdat de herinrichting over een periode van 8 jaar zal plaatsvinden is er voor gekozen eerst een masterplan op te stellen om de grote lijnen en de samenhang op wijkniveau te waarborgen. Met de vaststelling van het masterplan kan nu per buurt (fase) samen met bewoners een herinrichtingsplan worden opgesteld. Direct na de zomer van 2020 zal worden begonnen met het opstellen van het herinrichtingsplan voor de eerste fase. Eind 2020 kan dan naar verwachting in de eerste fase de schop in de grond!

Masterplan Havenzathe
Het masterplan is een 'plan op hoofdlijnen' voor de hoofdstructuur van Havenzathe: de belangrijkste routes en groenelementen. Tevens worden inrichtingsprincipes voor de langs de hoofdplanstructuur gelegen buurtjes vastgesteld. Elke verdere uitwerking zal worden getoetst aan dit masterplan. Het masterplan is dus geen gedetailleerd uitgewerkt ontwerp maar een kapstok voor de verdere uitwerking van de hoofdplanstructuur en de fases. Zo stellen we zeker dat er voor heel Havenzathe een samenhang wordt bereikt als we per fase met bewoners hun buurtjes tot een gedetailleerd herinrichtingsplan gaan uitwerken. Het masterplan beschrijft hoe de diverse thema's, onderdelen en soms tegenstrijdige belangen elkaar in de afgelopen 12 maanden hebben ontmoet en binnen budget kunnen worden gerealiseerd. Uit inventarisatie van de belangen en wensen blijkt dat er door de bewoners geen grote veranderingen worden gewenst. De belangrijkste gewenste verbeteringen betreffen de veiligheid en routes voor fietsers, het opknappen van het groen en de speelplaatsen en liefst wat meer parkeerplaatsen mits dit niet ten koste gaat van de hoeveelheid groen. Verder is men over het algemeen tevreden. Alle door bewoners ingebrachte wensen zijn samengebracht in dit masterplan zó dat dit voldoet aan de eisen en regelgeving van deze tijd en rekening houdend met de taken die de gemeente meekrijgt vanuit de Rijksoverheid.

Het Masterplan Havenzathe is op 7 juli 2020 door het college vastgesteld.

Contact