Artikel Riool - verantwoordelijkheden

De gemeente is verantwoordelijk voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afval- en hemelwater op haar grondgebied. Daartoe beheert de gemeente het rioleringsstelsel. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool aan te vragen. Iedereen die afvalwater loost dient een rioolaansluiting te hebben voor zover een gemeentelijk rioleringsstelsel aanwezig is. Afvalwater en regenwater behoeven aparte aansluitingen.
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. U bent verantwoordelijk voor de aansluitleiding tot op het gemeentelijke hoofdriool, dus ook buiten uw erfgrens. De rioolaansluiting wordt door de gemeente gecoördineerd of aangelegd. De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de aanvrager. Meer informatie vindt u hier.

Gescheiden rioolstelsels

De gemeente heeft als taak (verbeterde en gescheiden) rioolstelsels aan te leggen, te renoveren en te onderhouden. Deze taak moet voldoen aan de basisinspanning conform de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, vastgesteld door de waterkwaliteitsbeheerder: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het afvalwater wordt aangeboden bij de aansluit(ontvang)punten van het HHNK. Deze taak wordt uitgevoerd tegen de laagst maatschappelijke kosten op basis van rationeel en planmatig beheer.

Meer informatie

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Landsmeer is een belangrijk planningsinstrument in het gemeentelijke milieu- en infrastructuurbeleid op zowel financieel als materieel gebied. Het plan is het uitgangspunt voor een verantwoordelijk beheer van de riolering. Hoofddoel is een betere kwaliteit van het woon- en leefmilieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Voor de bepaling van de hoogte van het rioolrecht is het GRP een belangrijk gegeven.