Artikel Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting

Beschoeiingen en aanlegsteigers

De gemeente Landsmeer beheert ongeveer 20 km aan oevers. Het grootste deel daarvan is natuurlijke oever zonder beschoeiing. Een klein deel is uitgevoerd als natuurvriendelijke oever. Het overige deel is een starre beschoeiing zoals houten damwanden, perkoenpalenrijen of palen met opgeklampte schotten.
Nieuwe beschoeiingen waarlangs bootjes mogen liggen, worden robuuster uitgevoerd en voorzien van en gording en een dekplank waarop aanlegringen bevestigd kunnen worden.

Voor aanlegsteigers langs gemeentelijke oevers geldt een wegsterfbeleid. Voor beleidsregels klik hier. De gemeente moet zonder belemmeringen onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke oevers kunnen uitvoeren. Klik hier voor informatie over het plaatsen van bootjes in gemeentewater.
De kademuur langs Zuideinde en langs Noordeinde wordt niet als beschoeiing beschouwd, maar als een civieltechnisch kunstwerk behorende bij de weg. 

Beplanting

Langs de oevers van sloten groeien allerlei soorten planten in de overgangszone tussen water en land. Deze planten zijn vaak goed voor de kwaliteit van het water en de dieren die erin leven of broeden. In het najaar moeten de slootkanten worden gemaaid om te voorkomen dat sloten langzaam dichtgroeien. Op en in het water drijven diverse soorten waterplanten. Bij een goed natuurlijk evenwicht kan dat er mooi uitzien. Wanneer de waterplanten te weinig natuurlijke concurrentie hebben dan kunnen ze gaan woekeren. 
Het is belangrijk dat wordt voorkomen dat gebiedsvreemde waterplanten uit bijvoorbeeld vijvers of aquaria in het water terechtkomen omdat die het water kunnen verstikken.
Van bewoners die aan een water wonen wordt verwacht dat zij hun eigen slootkant onderouden en overtollige waterplanten in het najaar verwijderen.

Daar waar waterplanten tot problemen leiden kan de verantwoordelijke waterbeheerder worden verzocht om de situatie te beoordelen. Zo nodig wordt verwijdering van de waterplanten opgenomen in de onderhoudsronde voor het slootwerk.

Oevers en beschoeiingen

Landsmeer is een groene en waterrijke gemeente met een relatief klein stedelijk gebied en daar omheen veel buitengebied. De meeste oevers binnen de gemeente zijn natuurlijk en dus niet voorzien van een oeververdediging. Niet alle oevers in de gemeente zijn in het beheer van de gemeente. De meeste oevers die de gemeente beheert bevinden zich in het stedelijke gebied. Het gaat dan om verschillende soorten oevers waaronder ook natuurlijke en ecologische oevers. Een deel van de oevers is beschoeid met een harde beschoeiing. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de gemeente eerder kiest voor een harde beschoeiing dan voor een natuurlijke- / ecologische of natuurvriendelijke oever.

In onze afweging kijken we bijvoorbeeld naar:

 • of een harde oever kan komen te vervallen;
 • oevers waar bootjes aangelegd moeten kunnen worden;
 • oevers waarlangs gemotoriseerde vaartuigen komen;
 • oevers die risico geven van afkalving;
 • waterstandsverschillen bij onderbemalingen;
 • bodemverontreiniging;
 • hergebruik van een deel van de oude beschoeiing;
 • beheer en onderhoud van en langs oevers;
 • het gebruik van de oevers;
 • aanlegkosten en beheerkosten;
 • etc.

 Natuurlijke- / ecologische of natuurvriendelijke oevers kunt u vinden op onder andere de volgende locaties.

 • gedeeltelijk bij Stoutenburg;
 • gedeeltelijk langs het Wijkpark;
 • gedeeltelijk langs de Kalmoesstraat;
 • in de vijver langs de ooievaarslaan;
 • langs de zuidzijde van de Gortesloot;
 • achter De Gouwe;
 • aan oever van het Sportpark aan de zijde van de Kerkebreek.