gemeente Landsmeer | Portefeuilleverdeling 2022-2026

Artikel Portefeuilleverdeling college 2022-2026


Burgemeester L. (Léon) de Lange

Leon de Lange

• Openbare Orde & Veiligheid/Integrale Veiligheid
• Integrale Handhaving
• Integriteit
• Bestuursstijl, Bestuurlijke Coördinatie en Juridische Zaken
• Regionale en intergemeentelijke Samenwerking
• Organisatie en Dienstverlening
• Communicatie
• Bestuurlijke toekomst

 Projecten:
• Regionale aanpak huisvesting asielzoekers/statushouders

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio:
• Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
• Metropool Regio Amsterdam (MRA)
• Waterlands Archief
• Ombudsman Metropool Amsterdam

Wethouder J. (Jacobien) van Boeijen (1ste loco)

Wethouder Jacobien van Boeijen

• Milieu en Duurzaamheid
• Landschap & Veenweidegebied (incl. Twiske)
• Afval en Reiniging
• Volksgezondheid
• Jeugd, Jongeren en Jeugdzorg
• Zorg en Welzijn
• Onderwijs
• Werk en Inkomen / Participatiewet
• Bewonersparticipatie
• Wonen
• Mobiliteit

Projecten:

• Havenzathe
• Omgevingswet/-visie

Verbonden Partijen / vertegenwoordiging in de regio:

• Recreatieschap Twiske-Waterland
• SPOORraad
• MRA ZW Duurzaamheid
• GGD Zaanstreek-Waterland
• Regionale samenwerking Sociaal Domein
• Waterketen – aanpak ruimtelijke adaptatie
• MRA ZW Landschap
• Omgevingsraad Schiphol.
• Omgevingsdienst IJmond
• Vervoerregio
• MRA ZW Bereikbaarheid
• MRA ZW Wonen

Wethouder E. (Erik) Heinrich  (2e loco)

Wethouder Erik Heinrich

• Financiën
• Ruimtelijke Ordening Projecten (zie bijlage 1)
• Kunst en Cultuur
• Monumentenzorg
• Sportaccommodaties, Sport & Sportvelden
• Gemeentelijk vastgoed
• Openbaar Groen
• Speelplaatsen
• ICT
• Ruimtelijke Ordening
• Grondzaken
• Bouwzaken
• Economie, Recreatie en Toerisme
• Onderhoud Wegen, Water en Riolering

Projecten:
• RO-projecten: zie onderaan voor meer informatie
• (Her)ontwikkeling gemeentehuis

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio:
• Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
• DIMPACT
• Alliander N.V.
• MRA ZW Ruimte
• ROM Invest
• MRA ZW Economie (Recreatie & Toerisme)

toelichting RO-projecten* wethouder E. Heinrich
• Gebiedsvisie Entree Landsmeer
• Zuideinde 99: 52 huurwoningen/appartementen voor starters, jonge huishoudens en alleenstaanden (in 'de kom' van de ring A10).
• Vita Flora: 20 appartementen: nader te bepalen
• Van Acker: 32 appartementen: 16 starters en 16 senioren
• Locatie sporthal ICL: ± 40 appartementen, nader te bepalen
• Dorpsstraat 25: 7 koopappartementen en 1 penthouse
• Breekoever fase 3: 18 grondgebonden koopwoningen
• Noordeinde 13: 1 koopwoning
• Violierweg: woningen, nader te bepalen
• Den Ilp 56: 22 grondgebonden koopwoningen
• Den Ilp 180b: 6 appartementen, 2 sociale huur en 4 vrije markt huur
• Sneekhout: 47 woningen: 10 sociale huur en 37 koopwoningen (Plan Ilpertuin)
• Terras aan de Breek
• Resort De Breek
• Dorpsstraat 12-14
• Van Beekstraat 249
• Kanaaldijk 110
• Den Ilp 63
• Zuideinde 81A (de witte doos)


Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur P.G. (Peter) Küppers

 Peter Küppers, gemeentesecretaris

  • Directeur van de ambtelijke organisatie
  • 1e adviseur van het College
  • Bestuurder voor de Ondernemingsraad