gemeente Landsmeer | Portefeuilleverdeling 2022-2026

Artikel Portefeuilleverdeling college 2022-2026


Burgemeester Léon de Lange

Burgemeester Léon de Lange 2023

• Openbare Orde & Veiligheid
• Bestuur, ICT en Juridische Zaken
• Organisatie en Dienstverlening
• Communicatie
• Coördinerend portefeuillehouder Bestuurlijke toekomst
• Coördinerend portefeuillehouder crisisopvang Oekraïners

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio:

• Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
• AV Metropool Regio Amsterdam (MRA)
• Waterlands Archief
• Ombudsman Metropool Amsterdam
• DIMPACT

Wethouder Bas ten Have (1ste loco)

Collegelid Bas ten Have 2023

• Financiën
• Gemeentelijk vastgoed
• Monumenten
• Onderwijs en onderwijshuisvesting
• Groen & Landschap
• Volksgezondheid
• Werk en Inkomen / Participatiewet / Inburgering

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio:

• Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
• Alliander N.V.
• SPOORraad
• GGD Zaanstreek-Waterland
• MRA ZaWa Landschap
• Regionaal Werkbedrijf ZaWa
• ROM Invest

Wethouder Niels Bonenkamp (2de loco)

Collegelid Niels Bonenkamp 2023

• Ruimtelijke Ordening
• Wonen
• Mobiliteit
• Onderhoud Wegen, Water, Riolering
• Kunst en Cultuur
• Sport
• Economie, Recreatie & Toerisme
• Huisvesting statushouders en asielzoekers
• Coördinerend portefeuillehouder Omgevingswet/-visie

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio:

• Vervoerregio Amsterdam
• MRA ZaWa Wonen
• MRA ZaWa Ruimte
• MRA ZaWa Bereikbaarheid
• MRA ZaWa Economie (Recreatie & Toerisme)

 Wethouder Jacobien van Boeijen (3de loco)

Collegelid Jacobien van Boeijen 2023

 • Milieu en Duurzaamheid
 • Afval en Reiniging 
 • Twiske
 • Jeugd, jongeren en Jeugdzorg
 • Zorg en Welzijn (Wmo)
 • Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
 • Bewonersparticipatie
 • Coördinerend portefeuillehouder herinrichting Havezathe

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio:

 • Recreatieschap Twiske-Waterland
 • MRA ZW Duurzaamheid
 • Omgevingsdienst IJmond
 • Regionale samenwerking Sociaal Domein
 • Omgevingsraad Schiphol
 • Werkregio ZaWa Waterketen / klimaatadaptatie

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Peter Küppers
Gemeentesecretaris Peter Küppens

 • Directeur van de ambtelijke organisatie
 • 1e adviseur van het College
 • Bestuurder voor de Ondernemingsraad