Artikel Adviesraad Sociaal Domein

De gemeenteraad van Landsmeer heeft ingestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Landsmeer om per 1 januari 2017 een Adviesraad Sociaal Domein te installeren (voorheen WMO-raad). De leden van de adviesraad doen hun werk op basis van deskundigheid van en betrokkenheid bij vraagstukken op het gebied van zorg, werk en inkomen en jeugd.

Wie zijn we?

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een zeven personen met elk hun eigen aandachtsgebied. In deze bijlage leest u hierover meer.

Wat doen we?

Met de installatie van de Adviesraad Sociaal Domein beoogt het college meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van het sociaal domein en wil het college recht doen aan haar streven naar integrale beleidsvorming, waarbij burgers en instellingen actief worden betrokken bij de bepaling en evaluatie van het beleid.

Doelstelling

Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren in beleidsaangelegenheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad voor inspraak en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners van de gemeente Landsmeer die te maken krijgen of hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet of de Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein wil meedenken en adviseren op de drie domeinen en daartussen dwarsverbanden leggen. Daarbij staat het belang van de inwoners van de gemeente centraal.

Missie

De missie van de Adviesraad Sociaal Domein is hier te lezen.

Onze vergaderingen

De vergaderingen van de adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar.
Wanneer u een vergadering van de adviesraad wilt bijwonen – en dat zou de Adviesraad zeer op prijs stellen - dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Voor de Adviesraad is het plezierig van te voren te weten of u de vergadering alleen wilt bijwonen of dat u ook iets aan de raad te vragen of te melden heeft. In dat geval kunt u een mailbericht sturen aan: kees.persoon@upcmail.nl

Vergaderdata, verslagen en adviezen

De Adviesraad maakt de vergaderdata, de verslagen van de vergaderingen en de uitgebrachte adviezen op deze pagina bekend.