gemeente Landsmeer | Wet dwangsom en beroep

Artikel Wet dwangsom en beroep

 • Denkt u in aanmerking te komen voor een subsidie?
 • Gaat u een bouw-, sloop- of monumentenvergunning aanvragen?
 • Overweegt u bezwaarschrift in te dienen tegen een gemeentelijke beslissing?
 • Wilt u een woonvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning ontvangen?
 • Gaat u een café openen en heeft u een drank- en horecavergunning nodig?

In al deze gevallen moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Nadat u de aanvraag heeft gedaan, moet u wachten tot de gemeente een beslissing heeft genomen. Die beslissing is belangrijk voor u, dus u wilt zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Sinds 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. Deze versterkt uw positie in het geval de gemeente niet tijdig over uw aanvraag beslist.

Wat is ‘niet tijdig'?
Indien de gemeente de beslistermijn overschrijdt. Die beslistermijn kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat.  Maar in de meeste gevallen geeft de gemeente zelf aan welke termijn zij hanteert.

Is er geen wettelijke termijn is en stelt de gemeente geen behandelingsduur? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

Welke voordelen heeft de wet voor u?
Verstrijkt de termijn zonder dat de gemeente beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u het college van burgemeester en wethouders een brief, waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de gemeente ‘in gebreke'. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

 1. De dwangsom begint automatisch te lopen. Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260,-.
 2. U kunt direct beroep instellen. Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Opschorten beslistermijn
Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. In een aantal gevallen kan zij de beslistermijn opschorten. Bijvoorbeeld als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie, als de gemeente zo veel informatie van u ontvangt dat een beslissing onmogelijk binnen de beslistermijn genomen kan worden of als u schriftelijk instemt met de opschorting van de oorspronkelijke beslistermijn. De gemeente moet u informeren over de opschorting van de beslistermijn.

De procedure in het kort:

 1. u dient een aanvraag in
 2. de beslistermijn verstrijkt zonder beslissing
 3. als aanvrager stelt u de gemeente schriftelijk in gebreke
 4. twee weken verstrijken zonder beslissing
 5. de dwangsom gaat automatisch lopen (maximaal en € 1.260,-) én u kunt direct beroep instellen bij de rechter
 6. als u direct beroep heeft ingesteld en de rechter verklaart het beroep gegrond, dan moet de gemeente alsnog binnen twee weken beslissen

Bezwaar en administratief beroep
Ook als u bezwaar maakt tegen een beslissing of administratief beroep instelt veranderen de betreffende regelingen. Hieronder staat waar u meer informatie kunt krijgen.

Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kunt u contact opnemen. Telefoonnummer: 020 - 4877117 of stuur een e-mail.

Meer informatie
Zie: BZK, Wet dwangsom