gemeente Landsmeer | Beleid & Regelgeving

Artikel Regelgeving

Verordeningen
Verordeningen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Een verordening is eigenlijk niets anders dan lokale wetgeving. In de gemeente Landsmeer zijn er momenteel ongeveer tachtig verordeningen van kracht. Een verordening kan betrekking hebben op alle terreinen van gemeentelijk beleid, zoals openbare orde, ruimtelijke ordening, financiën. Verordeningen die uitsluitend betrekking hebben op interne gemeentelijke zaken staan niet op de website.

Regelingen
Regelingen worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Een regeling regelt zaken die te maken hebben met de uitwerking van bijvoorbeeld verordeningen. Een voorbeeld: in de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat het college plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is honden uit te laten. Dit is dan een regeling ter uitwerking van de door de raad vastgestelde verordening. Ook regelingen kunnen betrekking hebben op bijna alle beleidsterreinen van de gemeente.

Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Landsmeer op grond van artikel 27 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Reglementen
Reglementen hebben betrekking op interne aangelegenheden van de gemeente. Te denken valt aan het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, waarin de raad regelt hoe vergaderd moet worden e.d.

Disclaimer
Publicatie op deze website is bestemd voor informatiedoeleinden; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.