gemeente Landsmeer | Wmo-raad Landsmeer 2015

Artikel Wmo-raad Landsmeer 2015

De WMO-raad van de gemeente Landsmeer is een onafhankelijke adviesraad voor inspraak en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners van de gemeente Landsmeer die te maken krijgen of hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet *) of de Jeugdwet.

Alle drie de wetten zijn er op gericht mensen zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. Dat kan door het stimuleren van eigen initiatief, maar ook door het ondersteunen van mensen die dat nodig hebben. Eén van de eisen in de Wmo-wet is dat burgers mee kunnen denken en praten over de ontwikkeling van beleid dat met alle onderwerpen van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet te maken heeft.

In de gemeente Landsmeer is eind 2007 de Wmo-raad Landsmeer ingesteld. De Wmo-raad adviseert het college van burgemeester en wethouders. Zij doet dit zowel op verzoek van het college als op eigen initiatief.

Samenstelling Wmo-raad

De Wmo-raad van Landsmeer bestaat uit acht leden die ieder een specifieke groep vertegenwoordigen (bijvoorbeeld mantelzorgers, senioren, jeugd, etc.) of zich hebben gespecialiseerd in een bepaald thema (bijvoorbeeld participatiewet, veranderingen langdurige zorg (AWBZ), etc.). De Wmo-raad komt iedere maand bijeen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, evenals de notulen van de vergaderingen en andere stukken van de Wmo-raad. U vindt hier een overzicht van de leden van de Wmo-raad en de vergaderdata.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Wmo-raad of wilt u een vergadering bijwonen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Toorenenburg. Zij is bereikbaar via de e-mail: wmoraad@landsmeer.nl.

Signalen doorgeven

De leden van de Wmo-raad hebben uw inbreng nodig. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen versterken. Bovendien kan uw signaal voor de Wmo-raad een reden zijn om een vraag te stellen aan de wethouder of een ongevraagd advies uit te brengen. Mailt u uw bericht aan: wmoraad@landsmeer.nl

 *) Voor de participatiewet heeft een inwoner van Landsmeer zitting in cliëntenplatform WWB van Monnickendam omdat de Gemeente Landsmeer sociale zaken en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, de Wajong en beschut werken heeft uitbesteed aan de gemeente Monnickendam. 


Leden Wmo-raad:
Corry Stellema
Marjan Huisman
Axel Damme (tot 1 juni 2015)
Nel Klaasse Bos
Margot Haverman
Daniella Krijger
Ada van Toorenenburg
Kees Persoon

 

Wmo-raad artikelen, verordeningen en beleidstukken

Advies Wmo-raad 2015
Verslagen en notulen
Advies op verordeningen en beleidsplannen
Jaarverslag 2014

Vergaderschema 2015