gemeente Landsmeer | Privacyverklaring

Artikel Privacyverklaring

De gemeente Landsmeer verwerkt persoonsgegevens. Voor deze verwerkingen kan er behalve een wettelijke reden, ook een functionele reden zijn. Wij kunnen u bijvoorbeeld een stempas voor verkiezingen sturen doordat we uw adresgegevens hebben. De gemeente moet zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), de Uitvoeringswet AVG (UAVG), de Wet Politiegegevens (WPG), en het Besluit Politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren (BPGboa). Ook is dit vastgesteld in andere wetgeving, zoals de Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Gemeente Landsmeer verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke taken, als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons geeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens zoals uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats en uw contactgegevens.

Verwerkingsdoelen

De gemeente Landsmeer hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens. Er worden dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking. De gemeente Landsmeer moet een rechtmatige grondslag hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Gemeente Landsmeer:

 • Verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
 • Verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
 • Draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
 • Bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan zijn gerelateerd of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek; en
 • Treft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie van de gemeente Landsmeer. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Het bewaren van uw gegevens

Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert wettelijke bewaartermijnen volgens de geldende wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet Politiegegevens en Archiefwet 1995.

Datalek

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een ander persoon betreffen? Mocht u een datalek vermoeden of ontdekken, dan kunt u dat aan ons doorgeven via de mail: fg@landsmeer.nl of u kunt persoonlijk langskomen bij onze publieksbalie.

Uw AVG privacy rechten

Binnen de AVG heeft u verschillende rechten. Deze rechten staan hieronder benoemd:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen;
 • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen;
 • Recht om vergeten te worden: u kunt de gemeente vragen om de gegevens die zij van u gebruikt te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat u niet meer wilt dat de gemeente uw gegevens gebruikt. De gemeente kan het verzoek weigeren als ze uw gegevens nog nodig heeft;
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: (alleen onder de AVG): u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten zal uw verzoek eerst beoordeeld moeten worden. Er kunnen namelijk belangen zijn die zwaarder wegen dan uw verzoek waardoor het niet (of gedeeltelijk) mogelijk is om uw verzoek in te willigen. De gemeente zal u binnen een maand na uw verzoek op grond van de AVG op de hoogte stellen over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Wanneer uw verzoek zeer complex is, kan het uitvoeren langer duren. Maar ook dan ontvangt u binnen 1 maand bericht waarin u op de hoogte wordt gesteld dat er meer tijd nodig is voor de beoordeling van uw verzoek. Indien u een verzoek indient op grond van de WPG hanteren wij de daarin geldende termijnen om u op de hoogte te stellen.

Toezicht op privacy

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeente Landsmeer. De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywet. De FG kan:

 • Informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente;
 • Deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen; en
 • Informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie.

Voor vragen en verzoeken omtrent datalekken, uw rechten, privacy en de AVG kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via mail: fg@landsmeer.nl of per post naar het college van Burgemeester en Wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA te Landsmeer.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de omgang met persoonsgegevens. De AP controleert of organisaties zich aan de privacywet houden. Ook geeft de AP uitleg over de privacywet. Op de website van de AP kunt u veel informatie over privacy vinden.

Gebruik van DigiD

Voor een aantal online diensten heeft u DigiD nodig. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben, en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.
Voor meer informatie en het aanvragen van DigiD kunt u terecht op de website DigiD.

Cookiemelding

Wij maken uitsluitend geanonimiseerd gebruik van functionele en analytische cookies waarbij persoonlijke gegevens van een bezoeker aan onze website nooit te herleiden zijn.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch met pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om onder andere statistieken van het bezoekgedrag van de website te maken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen en meest bezochte pagina's.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om tijdelijk te onthouden wie ingelogd is als een product (zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort) of dienst via DigiD wordt afgenomen. Deze zogenaamde functionele cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) afsluit.

In- en uitschakelen of verwijderen van cookies

Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik voor u gemakkelijker te maken. Daarom gaat de gemeente Landsmeer er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben, dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. In dat geval kan het voorkomen dat u geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van deze website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Over onze website

Meer informatie over onze website vindt u hier.

Privacyverklaring afval

Bij het inzamelen van afval, bij het uitvoeren van ons afvalbeleid en bij het innen van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente Landsmeer persoonsgegevens. Hiermee gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In deze privacyverklaring leest u daar meer over.

Welke gegevens gebruikt de gemeente?

De gemeente Landsmeer verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Contact met de inwoner middels e-mail of telefonisch

• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer en inhoud van de klacht/melding (alleen van melders).
• Meldingen openbare ruimte (via KCC, website) en verzoeken voor:

 • Het ophalen grofvuil
 • Een nieuwe pas
 • Een nieuwe minicontainer

Contact middels de afvalinfolijn
• Adresgegevens (postcode, huisnummer, huisletter, gemeente, plaatsnaam, GPS), middels de BAG koppeling;
• Naam, email en telefoonnummer.

Afvalpas
• Adresgegevens voor het aanmaken en beheren van afvalpassen;
• Adresgegevens voor het leveren en beheren van minicontainers;
• Registratie van adressen met daaraan gekoppelde identificatienummer voor de afvalpas;
• Adresgegevens ten behoeve van de planning inzameling;
• Adresgegevens ten behoeve van verstrekken milieupassen per post;
• Adresgegevens, e-mailadres en/of telefoon voor de registratie van serviceverzoeken voor milieupassen en minicontainers;
• Afvalpasnummer, datum en tijdstip bezoek, type en soort afval bij aanlevering bij de milieustraat, ten behoeve van beheer (gelimiteerd hoeveelheid afval per huishouden), en autorisatie.
• Afvalpasnummer, datum en tijdstip bij openen bovengrondse restafval container, ten behoeve van containerbeheer.

Chip voor de restafvalcontainer
• Chip met uniek nummer, datum en tijdstip van het legen worden vastgelegd in het systeem;
• Chip met uniek nummer is in het systeem gekoppeld aan een adres. Deze gegevens worden gebruikt voor de jaarlijkse afvalstoffenheffing, handhaving op de afvalscheidingsplicht, containerbeheer en om de ophaalroutes te optimaliseren.

Waarvoor gebruikt de gemeente deze gegevens?

De gemeente registreert bovenstaande gegevens om:

• afvalpassen en containers met een chip uit te reiken;
• vragen te beantwoorden en meldingen en klachten over de dienstverlening te behandelen;
• te communiceren en informeren over het inzamelen van huishoudelijk afval;
• afval in te zamelen dat adres gebonden is (inzameling op afroep);
• het aantal keer dat huishoudens grofvuil aanbieden vast te leggen en zo te kunnen bepalen of zij nog voldoende tegoed hebben voor dat jaar;
• de hoogte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing te berekenen;
• rapportages en analyses te maken over de inzameling van afval;
• de efficiëntie van de inzameling van afvalstoffen te verbeteren en zo de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer te beheersen;
• het naleven van de afvalstoffenscheiding te kunnen controleren en handhaven.

Wettelijke grondslag voor verwerking

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Derden

De gemeente Landsmeer heeft een overeenkomst met Remondis voor:
• het inzamelen, overslaan en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen;
• het beschikbaar stellen, vervangen en beheren van afvalinzamelmiddelen en voor het uitvoeren, beheren en terugkoppelen van het tarievensysteem.

De gemeente deelt daarvoor persoonsgegevens met Remondis. Remondis verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend om de overeenkomst met de gemeente te kunnen uitvoeren. De gemeente en Remondis delen uw persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, het opleggen van de afvalstoffenheffing, het onderhoud van de ICT- en containersystemen en het bezorgen van een bestelling.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart persoonsgegevens zeven jaar. Dat is in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.