Artikel Bestuurlijke Toekomst 2019

Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens

Raadsvoorstel met 13 stemmen vóór en 1 stem tegen aangenomen (een afwezig raadslid).

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten dat zij de wens hebben bestuurlijk te fuseren. Eerst beoogde partner hiervoor is de gemeente Waterland benoemd, maar ook de gemeenten Oostzaan en Wormerland worden uitgenodigd om mee te gaan in deze bestuurlijke fusie wens. De gemeenteraad heeft verder besloten dat, indien op geen enkele wijze een bestuurlijke fusie haalbaar is, een ambtelijke fusie bespreekbaar kan worden. Aanvullend heeft de gemeenteraad besloten over dit besluit geen referendum te houden.

De gemeenteraad heeft het college daarom de opdracht gegeven verkennende gesprekken te voeren met de colleges van Waterland, Oostzaan en Wormerland en de uitkomst daarvan te delen uiterlijk voor het einde van 2019.

De raad  heeft  daarnaast besloten de opdracht te geven tot een quick scan bestuurskracht voor Landsmeer en Waterland als aanvulling op het nu vijf jaar oude bestuurskracht onderzoek van 2014 voor Landsmeer. Deze quick scan moet uiterlijk in september 2019 aan de raad worden aangeboden.
Ook wil de raad dat de eerder ingezette intensiveringen van de ambtelijke samenwerkingen met de groen-landelijke gemeenten onverkort voort worden gezet.

Tot slot draagt de raad het college op het vervolgproces tezamen met de werkgroep 'Bestuurlijke toekomst' verder in te richten.

Raadsvoorstel Bestuurlijke fusie van 21 mei 2019
Raadsbesluit over Bestuurlijke fusie (concept) 23 mei 2019

 

 


Bestuurlijke Toekomst Landsmeer 2018-2019

Stand van zaken rondom de het Raadsvoorstel van het college van 13 november 2018 over de Bestuurlijke Toekomst van Landsmeer en het participatieproces van de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2019.

Wat vooraf ging aan het raadsvoorstel

Sinds de raad in 2013 de Toekomstvisie voor gemeente Landsmeer vaststelde, hebben de gemeenteraad en het college diverse onderzoeken gedaan en gesprekken met de inwoners, ondernemers en met de regio gevoerd over de vraag: hoe kunnen we die nodige versterking toekomstbestendig regelen? En met wie, met welke groen-landelijke buurgemeenten? Mogelijkheden als ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie zijn onderzocht en besproken; een burger enquête is gehouden.

In 2017 kwam extern onderzoek van SeinstravandeLaar ('Zelfbewust kiezen') kwam niet alleen tot de conclusie dat ambtelijke fusie niet haalbaar was, maar nog belangrijker: niet wenselijk was. De gemeenteraad nam deze conclusie over. Ook werd de aanbeveling gedaan om te komen tot een bestuurlijke fusie. Daarbij werden de gemeente Waterland en Edam-Volendam als kansrijke partners genoemd.

Raadsvoorstel van het college van 13 november 2018 en participatieproces gemeenteraad

Op 13 november heeft het college de raad het "Koersbesluit Bestuurlijke Toekomst Landsmeer" voorgelegd. Dit is het voorstel dat Landsmeer het voornemen heeft om met Waterland en Edam-Volendam te fuseren.

Op 24 november heeft de gemeenteraad de motie vreemd aangenomen dat de raad – vóór zij zelf een besluit gaan nemen- een intensief participatie traject met inwoners wilden doorlopen. Op 24 januari heeft de raad ingestemd met het voorgestelde participatie proces die het hele eerste kwartaal van 2019 duurde. Hieronder een korte opsomming van het eerste kwartaal:

1 Het college is, in samenwerking met de raad,  een informatieronde aan de inwoners gestart in januari. Dit hield in dat er een 'special' in het Kompas werd gepubliceerd en álle huishoudens een uitgebreide folder thuis kregen met informatie wat het Koersbesluit van november 2018 inhield.

2 Het college heeft op verzoek van de raad, alle stappen van het participatieproces op internet geplaatst.

3 De raad heeft drie avonden in de drie kernen georganiseerd, waar zij wilde uitleggen waarom dit proces is gestart en wat er in de raad door het college was voorgelegd. De raad heeft ook enkele pop-up stores georganiseerd in Landsmeer (pop-store bijvoorbeeld in een leegstaand winkelpand in winkelcentrum Nieuwe Gouw).

4 Het college heeft een reizende tentoonstelling gemaakt die de raad op de drie avonden en de pop-up store moest ondersteunen met tekst- en beeldmateriaal.

5 Het college heeft voor de raad een tekenaar gevonden die voor de raad een teken verslag moest maken van de drie bewonersavonden die de raad heeft georganiseerd. De raad droeg het college ook op om een verklarend filmpje over de bestuurlijke fusie te maken. Met name over hoe je "bestuurlijke nabijheid" kan creëren in een grotere gemeente dan Landsmeer.

6 Het college heeft, in samenspraak met de raad, een meting met enkele vragen aan álle inwoners boven de 18 jaar gestuurd. Met antwoordkaart. Hierop zijn 732 reacties gegeven. De raad heeft op 11 april 2019 het hele proces geëvalueerd en geconcludeerd dat zij voldoende informatie hebben gekregen om zelf tot een besluit te komen.

Vervolg

Op 16 mei heeft de raad een richtingevende discussie met elkaar en het college gevoerd. Daaruit heeft het college direct aan het eind van de discussie een concept besluit van de raad geformuleerd. Op 21 mei bespreekt het college een mogelijk gewijzigd raadsvoorstel. Op 23 mei 2019 discussieert de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst. Meer informatie over de raadsvergaderingen en bijbehorende stukken kunt u www.landsmeer.nl/gemeenteraad.


Documenten participatie eerste kwartaal 2019

De gemeenteraad heeft in het eerste kwartaal van 2019 een uitgerbeid participatie traject met inwoners gedaan over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer.

BT_spandoek_2019

De gemeenteraad wilde u graag informeren over de wens om met andere gemeenten bestuurlijk te fuseren. De De gemeenteraad wilde u van u horen wat uw ideeën, aandachtspunten en overwegingen waren over de voorgenomen bestuurlijke fusie. Er zijn drie bijeenkomsten geweest: één in elke dorpskern, een pop-up store van de gemeenteraad, een foleder met uitgebreide informatie over de koers van de gemeente en een meting onder alle kiesgerechteigde inwoners gestart.

Onder de kop "week 5 fusie". Daarnaast is er een uitgebreidere uitleg in de folder die naar alle huishoudens zijn gegaan. U kunt de digitale versie van folder HIER terugvinden. Op 27 februari is er ook nog een antwoordkaart aan iedere stemgerechtigde (ongeveer 9000) in de gemeente gestuurd. Er zijn 732 antwoordkaarten teruggestuurd.

Het tekenverslag van de eerste bijeenkomst in Den Ilp vindt u hier.

Het tekenverslag van de tweede bijeenkomst in Purmerland vindt u hier.

Het tekenverslag van de derde bijeenkomst in Landsmeer vindt u hier.

De begeleidende animatiefilm bij een aantal avonden over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer vindt u hier.

Meer informatie over het besluit van 24 januari 2019 waarom de raad met u in gesprek wil, vindt u hier, agendapunt 7.

Dit besluit is gebaseerd op een raadsmotie van 22 november 2018. Deze vindt u hier.

Meer informatie over het collegevoorstel tot bestuurlijke fusie vindt u hier . Onder de kop 2018

Meer informatie over SeinstraVanderLaar onderzoek uit 2017 vindt u hier. Onder de kop 2017