Artikel Gemeenteraad

De gemeenteraad van Landsmeer bestaat uit 15 raadsleden van zeven verschillende partijen (D66, VVD, PvdA, CDA, Positief Landsmeer, Lijst Maja van Campen en Lijst Mulder-Damme). Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners.

Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen geven de inwoners van Landsmeer de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de samenstelling van de raad. De gekozen raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Landsmeer. De raadsleden weten wat er speelt in Landsmeer en nemen dat mee bij de besluiten, die zij nemen voor de gemeente. De raad vertegenwoordigt dus de inwoners van Landsmeer. In verschillende beeld en oordeelsvormende sessie's worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid. In de raadsvergaderingen wordt gedebatteerd en gestemd over de besluiten.

Instrumenten van de raad

Voor het vaststellen en bijsturen van het beleid heeft de raad verschillende instrumenten:

  • het recht van amendement: een wijziging aanbrengen in een voorgesteld besluit
  • het recht van motie: een oproep aan het college of de raad
  • het recht van initiatief: het indienen van een voorstel door raadsleden zelf
  • het recht van onderzoek/enquête: een onderzoek naar een bepaald onderwerp, dit is te vergelijken met de Parlementaire enquête van de Tweede Kamer
  • het recht op het stellen van vragen (schriftelijk en mondeling).

De gemeenteraad neemt besluiten in de raadsvergaderingen. Deze worden ongeveer 10 keer per jaar gehouden. De besluiten die de raad neemt, worden inhoudelijk voorbereid tijdens de beeld- en oordeelsvormende sessies. Hierin worden de voorstellen die bij de raad worden ingediend, voorbereid. De uitkomst van de sessies bepalen of de (raads) voorstellen door kunnen naar de gemeenteraad voor besluitvorming.  Niet alle onderwerpen gaan door naar de raad, soms is bespreking in de sessie alleen al voldoende.

Inspreken

U kunt (alleen) inspreken bij de beeldvormende sessies als inwoner van de gemeente. De raad kan uw mening meenemen in de verdere besluitvorming. U kunt ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Voor beide manieren van inspreken kunt u contact opnemen met de griffie.

De griffie

De raad heeft een ondersteunend bureau voor al zijn werkzaamheden. Dat is de raadsgriffie. Raadsgriffier is mevrouw E. (Eva) van der Voorde en griffiemedewerker is mevrouw J. van Dorsten. Mocht u vragen hebben over de raad dan kunt u contact opnemen met de griffie. Tel: 020-487 71 11 of u kunt een e-mail sturen naar de griffie.

Voor meer informatie over de Raad van Landsmeer, het vergaderschema en LIVE te volgen uitzendingen van de gemeenteraad klik hier.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) ondersteunt de raad in zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Daarnaast heeft de RKC de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid effectief en efficiënt uitvoert en doelmatig met de toegekende budgetten is omgegaan. Op deze wijze wil de RKC een bijdrage leveren aan een beter functioneren van de gemeente. Hiertoe voert de RKC onderzoek uit de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid  en de rechtmatigheid van de uitvoering en uitgaven (d.w.z.voldoen deze aan de wettelijke kaders en regelgeving).

Totstandkoming en positie

De raad heeft een gemengde RKC ingesteld, bestaande uit drie externe leden en twee raadsleden. De RKC is een onafhankelijke commissie. De RKC rapporteert over de door haar uitgevoerde onderzoeken aan de Raad. Naar aanleiding van een onderzoek kan de RKC aan de Raad aanbevelingen doen, met verzending van een afschrift aan het College en direct betrokkenen,. De RKC bepaalt zelf de onderwerpen die zij onderzoekt. Wel kan de gemeenteraad de RKC een gemotiveerd verzoek doen onderzoek te verrichten naar een bepaald onderwerp. De RKC bepaalt vervolgens of het verzoek al dan niet wordt gehonoreerd. Ook burgers kunnen onderwerpen voor onderzoek aandragen.

Leden:

extern voorzitter: de heer ir. W. P. van Balen
extern lid: mevrouw drs. M. Quené
extern lid: de heer dr. W.F. de Koning
raadslid: de heer. R.N.H. Boerma
commissielid: de heer M. van Twisk

De raadsgriffier is ambtelijk secretaris van de RKC.

De leden zijn benoemd voor een periode van vijf jaar. De raadsleden zijn lid voor de periode dat zij raadslid zijn en zijn periodiek aftredend bij de verkiezing van de leden voor de nieuwe gemeenteraad.

Werkwijze

De RKC doet onderzoek op basis van het per 5 juli 2006 vastgestelde en in 2014 herziene Onderzoeksprotocol. Besluit de RKC onderzoek te gaan verrichten, dan stelt zij daar een onderzoeksplan voor vast. Het werkterrein van de RKC strekt zich uit over alle gemeentelijke organen, werkterreinen en samenwerkingsverbanden. De collegeleden en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht informatie te verstrekken wanneer de RKC daar om vraagt. Elk onderzoek wordt afgesloten met het uitbrengen van een rapport aan de gemeenteraad. Dit rapport is openbaar.

Wilt u een onderwerp aandragen?

Wilt u een onderwerp vooronderzoek aandragen, zodat de RKC dat op de groslijst kan plaatsen. Dat kan via Postbus 1,     1120 AA Landsmeer. U kunt ook e-mailen: griffie

 

Button gemeenteraad