gemeente Landsmeer | Aanpak eenzaamheid onder 75-plussers

Nieuwsbericht Aanpak eenzaamheid onder 75-plussers

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 13:40


Samen met welzijnsorganisaties spannen wij ons in om eenzaamheid aan te pakken. Met huisbezoeken aan inwoners van 75 jaar en ouder wil de gemeente eenzaamheid sneller en beter herkennen en voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat. Voor de doelgroep 75-plus is gekozen, omdat deze groep ouderen het meest kwetsbaar is om eenzaam en geïsoleerd te geraken, door toenemend risico op verlies van sociale netwerken en afnemende fysieke mobiliteit.

Zo'n 46% van de ouderen in de gemeente Landsmeer voelt zich eenzaam. Van alle senioren voelt 10% zich ernstig eenzaam, blijkt uit de Gezondheidsmonitor senioren GGD ZW 2020. Eenzaamheid is daarmee een groot probleem binnen onze hedendaagse maatschappij. Vooral omdat de gevolgen van eenzaamheid verstrekkend kunnen zijn: een verhoging van een mogelijk risico op ziekte van Alzheimer, hart- en vaatziekten, depressie, suïcide en vroegtijdig overlijden.

Sinds 2019 zijn wij aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. In het landelijke programma Eén tegen Eenzaamheid worden alle gemeenten in Nederland uitgedaagd om 75+-huisbezoeken te organiseren. Om dit project uit te voeren werkt de gemeente samen met WelzijnWonenPlus. In 2023 vindt een pilot plaats, waarbij alle ouderen die in 2022 75 jaar zijn geworden een aanbod krijgen voor een huisbezoek. De insteek van het gesprek is: "hoe gaat het met u?".

De pilot is een succes als door de bezoeken meer ouderen een sociaal netwerk opbouwen, actief worden of blijven en als er onder de 75-plussers mensen geholpen worden die anders buiten beeld waren gebleven.
Wij vragen de inwoners in de gemeente Landsmeer zelf ook een bijdrage te leveren: naar elkaar omzien, even je familieleden of buren aandacht geven en hulp aanbieden zijn concrete acties die iedereen kan doen. Dit zou weer de normaalste zaak van de wereld moeten worden.