gemeente Landsmeer | Baggerwerken 2017

Nieuwsbericht Baggerwerken 2017

Gepubliceerd op: 21 november 2016 12:10

Verzoek aan eigenaren/pachters en bewoners om walkant en beschoeiing in orde te maken

De aannemer zal medio februari 2017 starten, uiteraard als de weeromstandigheden dit toelaten. De doorlooptijd bedraagt enkele weken. Voorafgaand aan de start roept de gemeente eigenaren/pachters en inwoners op om te zorgen dat de walkanten en beschoeiing in orde zijn. Kijk voor meer informatie de locaties van de werkzaamheden op: landsmeer.nl/wonen,_werken_en_leven/projecten/baggerwerken_2016_2017

Verzoek aan beheerders van grasland/weidegrond

Eigenaren/pachters van aangrenzend grasland worden opgeroepen om de walkant van hun perceel te controleren op het risico van afkalving. Hoewel dit een gebruikelijke verantwoordelijkheid is, roepen wij u speciaal in aanloop van het baggerwerk extra op om daar nu mee aan de slag te gaan. Geconstateerd is namelijk dat enkele wallekanten kenmerken van bezwijking vertonen.

Als de kanten niet worden hersteld voor aanvang van de baggerwerkzaamheden dan kan dat leiden tot extra werkzaamheden voor de gemeente en verlies van land voor de eigenaar. Wij verzoeken u daarom dringend om voor die tijd de noodzakelijke maatregelen te treffen om de wallekant te beschermen tegen afkalving met bijvoorbeeld perkoenpalen met bossen wilgentakken (biezen/rijshout). Meer informatie vindt u op onze website www.landsmeer.nl (zoek op baggerwerken).

Verzoek aan bewoners

Woont u aan een sloot? Dan heeft u in veel gevallen een beschoeiing nodig om te voorkomen dat de grond van de slootkant afbreekt en wegzakt in de sloot. Controleer daarom jaarlijks uw beschoeiing zodat u kunt zien aankomen wanneer u deze moet repareren. Dat voorkomt onverwachte financiële uitgaven en verlies van grond van uw tuin, maar ook extra baggerwerkzaamheden.

Asbestbeschoeiing

Als u nog een asbestbeschoeiing heeft dan wordt u opgeroepen om die te laten verwijderen door een asbestspecialist. Asbest mag al jaren niet meer worden gebruikt als bouwmateriaal. Het materiaal kan de waterbodem van de sloot ernstig verontreinigen en dat kan tot hoge saneringskosten leiden. Als eigenaar van grond met een asbestbeschoeiing kunt u verantwoordelijk worden gehouden voor bodemverontreiniging van aangrenzende percelen.

Baggerwerkzaamheden