gemeente Landsmeer | Begroting 2018 vastgesteld door de raad

Nieuwsbericht Begroting 2018 vastgesteld door de raad

Gepubliceerd op: 10 november 2017 10:05

Het college van Landsmeer legt een sluitende begroting 2018 en een meerjarenraming 2019-2021 voor aan de Raad. Deze begroting is gebaseerd op het collegeprogramma 'Vertrouwen, vernieuwen en loslaten'. Deze programmabegroting is de laatste begroting in de raadsperiode 2014-2018.

We moeten voor de toekomst rekening blijven houden met het feit dat gemeenten steeds meer taken toebedeeld krijgen. De verwachting is dat dit niet altijd gepaard gaat met een voldoende dekking in gelden. We hebben de afgelopen jaren een gedegen financieel beleid gevoerd waarbij wij zeker op het gebied van het Sociaal Domein onbekend waren met de eventuele risico's die op ons af zouden komen. Met een risico reserve op de achterhand, is gebleken dat ook hier een stabiele situatie is geschapen, waarbij goede zorg het uitgangspunt is. Zowel de accountant als de Provincie, bevestigen dat er een goed financieel beleid is gevoerd.

De komende jaren zullen we veel tijd besteden aan de ambtelijke samenwerking met omliggende gemeenten. Op het gebied van Ruimtelijke Ordening staat de Omgevingswet voor de deur. Deze wet vereist een integrale aanpak over alle domeinen. De komende jaren zal lokaal en regionaal er veel aandacht en inzet voor zijn. Deze wet staat eveneens voor een nieuwe aanpak waarbij inwoners en ondernemingen samen met de gemeente een belangrijke rol vervullen.

Nieuwe ontwikkelingen als een hotel, terras aan de Breek en ontwikkelingen op het gebied van Recreatie en Toerisme zullen in 2018 hun verdere voortgang of hun definitieve realisatie vinden.

Om de leefbaarheid in Landsmeer te verhogen wordt extra ingezet op infrastructuur en duurzaamheid. Aanvullende uitvoeringsplannen voor jongeren en ouderen zijn onderdeel van het beleid waarbij preventie een significante rol speelt.

Een blijvende zorg is het spanningsveld tussen een ambitieus programma en de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie. Dankzij de inzet en loyaliteit van de ambtelijke organisatie en de toenemende samenwerking en afstemming van werkzaamheden in de regio is het mogelijk om toch handen en voeten te geven aan de ambities.