gemeente Landsmeer | Begroting Landsmeer 2020-2023

Nieuwsbericht Begroting Landsmeer 2020-2023

Gepubliceerd op: 17 oktober 2019 11:45

Het college van Landsmeer biedt  de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting 2020-2023 aan. Het college heeft zich bij het opstellen van de meerjarenbegroting gericht op de uitvoering van het raads- en collegeprogramma 2018-2022. Belangrijke (beleids)onderwerpen zijn duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en de bestuurlijke toekomst. Ook met de doelstellingen op het gebied van wonen wil het college doorgaan, inclusief een voorstel aan de raad over de invulling van het door de raad gewenste monumentenbeleid.

De gemeente Landsmeer wordt  geconfronteerd  met een afname van inkomsten. Hierbij valt te denken aan afnemende opbrengsten uit bouwleges en afname van opbrengsten op reisdocumenten. Tegelijk zien we ook een stijging in de lasten. Hierbij zijn landelijke trends waar te nemen zoals stijgende zorgkosten en personeelslasten (CAO). Om de meerjarenbegroting structureel sluitend te maken zijn ombuigingen gerealiseerd  op verschillende beleidsterreinen en organisatie voor een bedrag van €800.000. Het gevolg hiervan is dat er in de voorliggende begroting geen ruimte meer is voor extra beleidsvoornemens, anders dan die van het raads- en collegeprogramma.

Kostenstijging

De kostenstijging van afvoer en verwerking van huishoudelijk afval leidt tot een onvermijdelijke verhoging van het tarief. In de perspectiefnota 2020 is voorgesteld dat door de toenemende kostenstijging van afvoer en verwerking van afvalstromen de afvalstoffenheffing in 2020 en 2021 met een jaarlijkse stijging van het tarief kostendekkend te maken. In deze begroting wordt de raad nu voorgesteld deze getrapte stijging niet uit te smeren over twee begrotingsjaren, maar in één keer per 2020 in te voeren. Hiermee worden de structurele opbrengsten gelijkgetrokken aan de structurele uitgaven, hetgeen past in het streven van college en de raad om de begroting structureel in balans te hebben.

Ontwikkeling algemene reserve
In deze begroting heeft het college specifiek aandacht geschonken aan het structureel versterken van de algemene reserve in de begrotingsperiode 2020-2023. Hierbij is een sluitende begroting belangrijk, maar ook het besluit om in de komende begrotingsperiode géén uitnamen uit de algemene reserve te doen voor het versterken van bestaand beleid of met voorstellen voor nieuw beleid naar de raad te komen. Met deze moeilijke keuzes blijft Landsmeer vooralsnog financieel een gezonde gemeente.

Behandeling van de begroting 2020-2023 in een beeldvormende sessie is op 31 oktober [klik hier voor de stukken] en de raadsvergadering is op 7 november 2019.

De begroting is ook geheel digitaal in te lezen via deze link [klik hier]