gemeente Landsmeer | College Landsmeer heeft begroting 2023-2026 aan raad aangeboden

Nieuwsbericht College Landsmeer heeft begroting 2023-2026 aan raad aangeboden

Gepubliceerd op: 03 november 2022 14:50

 

Het college van Landsmeer heeft de begroting voor 2023-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Voor het eerst sinds jaren zijn er geen ingrijpende bijstellingen opgenomen om de begroting sluitend te maken. De begroting 2023 heeft een klein overschot van €9.000,-.

Totstandkoming begroting

De begroting is gebaseerd op het coalitieprogramma "De gemeenteraad van Landsmeer komt tot de kern(en)!", dat gesloten is tussen Lokaal Landsmeer, GroenLinks, Positief Landsmeer en het CDA. In deze begroting wordt op basis van het coalitieprogramma nadere invulling gegeven aan de daarin geschetste lijn van ambities op verschillende beleidsterreinen voor onze gemeente. Het geeft de speerpunten en bijbehorende budgetten voor de komende jaren aan met de nadruk op het jaar 2023.

Financieel perspectief begroting 2023-2026

De financiële situatie van Landsmeer is behoorlijk opgeklaard, maar nog altijd zijn er zorgen te benoemen. De laatste jaren zijn de begrotingen met het doorvoeren van bezuinigingen sluitend gemaakt en is mede door verhoging van de algemene uitkering (= jaarlijkse inkomsten vanuit het Rijk) de financiële situatie van de gemeente Landsmeer gestabiliseerd.
Zelfs zodanig dat de reserves weer aangevuld konden worden waardoor het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst, ofwel de weerstandscapaciteit, weer voldoende is.

Invulling begroting

Vanuit het coalitieakkoord is richting gegeven aan deze begroting. Er is getracht zoveel mogelijk recht te doen aan dit akkoord, met de financiële middelen die beschikbaar zijn.

In de begroting 2023-2026 is er ruimte gevonden om een aantal onderwerpen de komende jaren op te pakken en uit te werken.
Zo is er bijvoorbeeld budget beschikbaar gesteld voor:
- De bestuurlijke toekomst
- Een duurzaamheidsfonds
- Groenbudgetten voor o.a. het herplanten van bomen
- Het ontwikkelen van diverse visies voor de gebiedsontwikkeling van Landsmeer, waaronder een integrale gemeentebrede omgevingsvisie

Daarnaast is er budget beschikbaar gesteld om mensen aan te kunnen nemen om deze ambities te realiseren. Het gaat om drie vacatures op het gebied van ruimtelijke ordening, veiligheid en duurzaamheid. Om de inflatie te beteugelen zijn er behoorlijke indexaties toegepast in deze begroting. Hiermee is de extra ruimte die vanuit het Rijk gegeven werd, noodzakelijkerwijs, voor een groot deel weer ingevuld. Het college denkt met deze begroting niet alleen uitvoering te kunnen geven aan het coalitieprogramma, maar denkt ook genoeg weerstandscapaciteit ingebouwd te hebben om onvoorziene situaties het hoofd te kunnen bieden.

Agenda

Op donderdag 3 november wordt de begroting tijdens de commissievergadering besproken. De vaststelling van de begroting door de raad zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering op 10 november. De begroting 2023-2026 vindt u op de agenda van 3 november en 10 november.