gemeente Landsmeer | College Landsmeer legt sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 voor aan raad

Nieuwsbericht College Landsmeer legt sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 voor aan raad

Gepubliceerd op: 08 oktober 2020 19:30

Het college van Landsmeer heeft de gemeenteraad een sluitende begroting voorgelegd. De financiële situatie van de gemeente Landsmeer is niet rooskleurig. Het forse tekort op de jaarrekening 2019 en het verwachte tekort in 2020 betekenen dat de algemene reserve snel daalt. Het is daarom belangrijk dat de begroting in 2021 en de daaropvolgende jaren structureel sluitend is en dat de jaarrekeningen niet met negatieve saldi sluiten. Om dit te bereiken hebben we in deze begroting expliciet een stringent begrotingsbeleid vastgelegd. Onderdeel hiervan is een verhoging van de Stelpost Onvoorzien.

2020 is het jaar waarin de hele wereld in de ban is geraakt van de Corona-pandemie. De maatregelen die de Nederlandse regering heeft moeten nemen om het virus het hoofd te bieden hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. Ook de inwoners van Landsmeer merken dat dit een grote impact heeft op hun leven. Eveneens voor de gemeentelijke organisatie zijn de gevolgen groot. Het op peil houden van de dienstverlening en de voortgang van projecten vragen veel flexibiliteit van de medewerkers. Ook in financiële zin zijn er consequenties: de financiële compensatie van de rijksoverheid is onvoldoende om alle extra uitgaven in 2020 op te vangen. Dit heeft als gevolg dat de meerjarenbegroting zowel bezuinigingen laat zien als lastenverzwaring.

 Extra financiële ingrepen na onderzoeksvoorstellen
College en raad hebben de afgelopen maanden een intensieve discussie gevoerd over de financiële middelen die nodig zijn om de gemeente Landsmeer een sluitend meerjarenperspectief te kunnen bieden. Dat is gelukt, maar daarvoor moesten ingrijpende keuzes worden gemaakt waarbij onvermijdelijk naar ambities in de beleidsuitvoering en dienstverlening moest worden gekeken. De subsidies voor maatschappelijke organisaties en verenigingen staan onder druk. De lasten voor de inwoners van Landsmeer zullen de komende jaren noodgedwongen stijgen. Onder andere wordt de OZB met 16 procent verhoogd, de afvalstoffenheffing gaat met 6 procent omhoog om kostendekkend te blijven en toeristenbelasting wordt gelijkgetrokken met omliggende gemeenten, van 3 naar 7 procent. Daarnaast wordt er fors gesneden in gemeentelijke ambities én de gemeentelijke organisatie. Landsmeer is daarmee een beheergemeente geworden.

De onderzoeksvoorstellen zoals gepresenteerd in de Perspectiefnota waren hiervoor het uitgangspunt, maar extra maatregelen bleken noodzakelijk. Daarnaast hebben we voor het begrotingsjaar 2022 een additionele taakstelling moeten opnemen. Deze zal ingevuld moeten worden door nieuwe inkomsten voor de gemeente te realiseren. Alle maatregelen samen dienen ervoor dat Landsmeer op termijn een stabiele financiële positie krijgt.

Wethouder Financiën, Erik Heinrich: "De bezuinigingen en inkomstenverhogingen die het college heeft voorgelegd aan de raad, zullen voor iedere Landsmeerder merkbaar en voelbaar worden. Dat is voor niemand leuk, maar helaas nodig om financieel weer gezond te worden. Maar daarvoor moesten ingrijpende keuzes worden gemaakt waarbij onvermijdelijk naar ambities in de beleidsuitvoering en dienstverlening moest worden gekeken. Een structureel sluitende begroting is altijd een uitdaging en in deze tijd helemaal. Het Sociaal Domein blijft een zorgenkind en daar kwam de coronacrisis over heen. Er ligt een sluitende begroting maar niet zonder bezuinigingen of een extra verhoging van gemeentelijke inkomsten. Zoals het verhogen van de OZB."

De raad spreekt in oktober en november over de gehele meerjarenbegroting 2021-2024. Op 8 en 22 oktober zijn er een Beeld- en Oordeelsvormende sessies in de gemeenteraad. Op 5 november 2020 besluit de gemeenteraad over de meerjarenbegroting 2021-2024. De stukken voor de raad van 22 oktober en 5 november, inclusief schriftelijke raadsvragen en college antwoorden kunt u hier vinden. Alle financiele stukken van de gemeente kunt u hier vinden.