gemeente Landsmeer | Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Nieuwsbericht Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Gepubliceerd op: 14 september 2020 12:15

De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Zuid is vóór de zomer gepubliceerd. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt.

De concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: wind- en zonne-energie. De 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid moeten daarbij met elkaar bepalen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden.

70 Lokale bijeenkomsten

In de zes deelregio's van Noord-Holland Zuid is gekeken naar mogelijke zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten. Inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en land- en tuinbouw hebben hierover meegedacht. Verder is gekeken naar de kosten om de elektriciteitsnetwerken te verzwaren of uit te breiden. Netbeheerder Liander is betrokken om inzicht te bieden in waar het netwerk makkelijk en moeilijk uitgebreid kan worden. In de energieregio zijn 70 lokale bijeenkomsten gehouden waaraan meer dan 1.500 mensen hebben deelgenomen. Ook bewoners en (voormalig)raadsleden uit Landsmeer waren aanwezig bij deze bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten was vrijwel iedereen het eens over de noodzaak van het verminderen van de CO2-uitstoot en de transitie naar duurzame energie. Deelnemers zagen daarbij veel kansen. Dat blijkt ook uit de vele initiatieven die er al zijn voor opwek van duurzame energie en energiebesparing in de regio. Aan de andere kant maken mensen zich zorgen over de natuur en het landschap en de cultuur-historische waarden van de dorpen en steden. Ook zijn er zorgen over de negatieve effecten die windturbines kunnen hebben op het woongenot. In de concept-RES zijn de uitkomsten van deze gesprekken verwerkt.

Hoe en waar?

Tijdens de bijeenkomsten gaven de deelnemers op de kaart van de regio aan welke plekken zij geschikt vinden voor grootschalige opwek van duurzame energie. De voorkeur gaat daarbij uit naar de randen van stedelijke gebieden en gebieden langs weg- en waterwegen. Ook de besturen van gemeenten, provincie en waterschappen hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. In Noord-Holland Zuid is de ambitie om 1227 ha zonnepanelen en 44 windturbines te plaatsen in 42 zoekgebieden. De zoekgebieden zijn in de concept-RES opgenomen als voorstel.

Afgelopen maanden hebben gemeenteraden wensen en bedenkingen ingediend op basis van de concept-RES NHZ. Over deze wensen en bedenkingen zal de gemeenteraad van Landsmeer aankomende raadsvergadering (27 september) een besluit nemen. Ook gaat het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving de RES'en van alle 30 energieregio's in Nederland doorrekenen om vast te stellen of we met elkaar voldoende duurzame energie opwekken. Vanaf oktober 2020 wordt gestart met het proces om te komen tot de RES 1.0. Hierbij zal gekeken worden naar het draagvlak en de mogelijke invulling voor de zoekgebieden voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking. Ook in gemeente Landsmeer zal hier aandacht aan worden besteed d.m.v. een participatiesessie (uitnodiging volgt nog).

Aanbod Noord-Holland Zuid en bijdrage regio Zaanstreek-Waterland

Het aanbod van Noord-Holland Zuid is 2,7 TWh totaal. Deels komt dit van lopende energieprojecten en deels zijn dit doelstellingen en ambities van de gemeenten, waterschappen en de provincie. Alle partners in de energieregio zijn actief bezig met de energietransitie en de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord.
De regionale bijdrage van Zaanstreek Waterland waar Landsmeer onderdeel van is, komt op 0,43 Twh. Regio Zaanstreek-Waterland wil zich hiervoor inzetten door een maximale benutting van:
1. Alle bestaande grote(re) daken van bijvoorbeeld maatschappelijk, industrieel en agrarisch vastgoed voor zonne-energie;
2. De uitgeefbare, niet in gebruik genomen, gronden van bedrijventerreinen voor ("tijdelijke") zonneweides;
3. Zonnepanelen op grote parkeerplaatsen (d.m.v. een overkapping);
4. De aangevraagde, maar nog niet gerealiseerde SDE-projecten.

Tijdens de participatie-avonden met inwoners en andere belanghebbenden, zijn enkele concrete 'zoekgebieden' voor zon- en windenergie aangedragen door de aanwezigen, te weten:

Zonne-energie
1. Zon langs A7, A8 en A10 op geluidschermen en middenberm (A10 ter hoogte van Landsmeer is grondgebied van gemeente Amsterdam)
2. Zon in Noordzeekanaalgebied (gemeente Zaanstad).
3. Zon op de Bukdijk (Marken, gemeente Waterland).

Windenergie
1. Wind langs A7, A8 en A10. (o.a. gemeente Landsmeer)
2. Wind in Noordzeekanaalgebied (gemeente Zaanstad).
3. Wind bij de Nes (Marken, gemeente Waterland).

Deze zoekgebieden moeten eind 2020 en komend jaar nader onderzocht worden op ruimtelijke inpasbaarheid, haalbaarheid en draagvlak.

Vervolg: proces blijft gelijk, planning verandert

Vanwege de Corona-crisis is de landelijke planning voor de RES'en aangepast. De deadline voor de indiening van de concept-RES is verschoven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. De wensen en bedenkingen van gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen en de reacties van de deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten worden voor indiening bijgevoegd bij de concept-RES.

Het proces om tot een RES 1.0 te komen blijft ongewijzigd. Na september wordt gestart met het participatieproces, waarbij de zoekgebieden verder worden onderzocht. Ook hierbij worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken.

Noord-Holland Noord: gelijkwaardige ambitie

Noord-Holland Noord heeft eenzelfde proces doorlopen als Noord-Holland Zuid. Ook daar zijn de resultaten bekend. Noord-Holland Noord verwacht de komende tien jaar de 2,2 TWh die nu al wordt opgewekt bijna te verdubbelen tot 4,2 TWh. De hele provincie Noord-Holland komt daarmee op 6,9 TWh totaal en zou daarmee een flinke bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling van 35 TWh voor 2030.

De concept-RES Noord-Holland Zuid is gepubliceerd (zie hoofdstuk 8 voor Zaanstreek-Waterland). De concept-RES van Noord-Holland Noord is ook gepubliceerd.

In het Klimaatakkoord van 2018 is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat betekent dat Nederland in 2030 35 TWh aan duurzame energie moet opwekken. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 energieregio's. Iedere regio onderzoekt hoeveel zij kan bijdragen aan die 35 TWh. Hoe de regio de duurzame energie wil opwekken, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES). Eerste stap daarin is de concept-RES. Daarin zijn de resultaten verwerkt van de onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten die zijn gehouden over de opwek van duurzame energie. De concept-RES wordt besproken in de gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Ook wordt de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programmabureau RES en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij beoordelen de RES'en en berekenen of de 30 energieregio's bij elkaar de 35 TWh halen. Wanneer dit niet zo is, kan het zijn dat sommige regio's de opdracht krijgen meer duurzame energie te gaan opwekken. De gemeenten en provincies besluiten zelf hoe ze de RES vertalen in hun Omgevingsbeleid. De waterschappen vertalen de concept-RES naar hun waterbeheerprogramma. Iedere twee jaar komen er nieuwe, aangevulde versies van de RES'en.