gemeente Landsmeer | De gemeentelijke tarieven voor 2019

Nieuwsbericht De gemeentelijke tarieven voor 2019

Gepubliceerd op: 02 januari 2019 09:15

Heffingen en belastingen
Als inwoner betaalt u gemeentelijke heffingen en belastingen. De belangrijkste heffingen zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeenteraad heeft op 20 december jl. de tarieven voor 2019 vastgesteld.

De tarieven voor de heffingen en belastingen voor 2019 stijgen met 2,3%. Uitzondering hierop vormen de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Hiervoor geldt het principe dat deze 100% kostendekkend zijn. De tarieven 2019 voor de afvalstoffenheffing zijn gelijk gebleven aan de tarieven van 2018, de tarieven voor de rioolheffing zijn met € 10,59 gestegen ten opzichte van 2018. De gemeenteraad heeft de gemeentelijke tarieven voor 2019 als volgt vastgesteld.

Onroerende zaakbelasting
• Woningen
eigenaar 0,09203% in percentage van de WOZ-waarde
• Niet-woningen
eigenaar 0,26711% in percentage van de WOZ-waarde
gebruiker 0,23410% in percentage van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing
Voor huishoudens op 1 januari 2019 gebruikt door:
• 1 persoon € 216,95
• 2 personen € 253,40
• 3 of meer personen € 289,25

Rioolheffing
• Het tarief per aansluiting is € 225,59

Liggelden
• Tarieven per strekkende meter voor een jaar € 31,15

Toeristenbelasting
3% van de vergoeding die terzake van het verblijf met overnachten in
rekening wordt gebracht.

Gemeentelijke Leges
De gemeente heft leges voor diensten die zij verleent aan burgers. Denk hierbij aan het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen en het voltrekken van huwelijken.

Leges 2019