gemeente Landsmeer | Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer

Nieuwsbericht Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer

Gepubliceerd op: 22 december 2016 13:00

"We zijn er bijzonder trots op dat zowel de gemeente als ook het Hoogheemraadschap zich met dit plan committeren aan een eenduidige en toekomstbestendige visie op waterbeheer" aldus Wethouder Van Baarsen. Rob Veenman van HHNK: "Bijzonder aan dit plan is de uitgebreide aandacht die besteed is aan waterrecreatie. Hier haken de belangen van zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap elkaar." Het plan bevat verder concrete maatregelen over onder andere de waterkwaliteit en –kwantiteit, riolering, grondwater, het veenweidegebied, klimaatontwikkelingen, oevers en het onderhoud van stedelijk water. Daarbij zijn waterrecreatie, duurzaamheid en samenwerking, belangrijke uitgangspunten.

Overdracht aan Hoogheemraadschap

Het onderhoud aan het oppervlaktewater dat nu in beheer is bij de gemeente, wordt voor een belangrijk deel overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Geïnteresseerden kunnen het waterplan de komende zes weken inzien op het gemeentehuis. Op de website van de gemeente Landsmeer staat een link naar het waterplan.

Wensen klankbordgroep

Bij de totstandkoming van het waterplan is een klankbordgroep geraadpleegd. Insteek hiervan was het huidige watergebruik en eventuele wensen, inzichtelijk te krijgen voor toekomstig beheer.

Noodzaak gezamenlijke waterplannen

Ons klimaat verandert. Om grote hoeveelheden water - nu en in de toekomst - te kunnen verwerken tijdens natte perioden en te voorzien in voldoende schoon, zoet water tijdens extreme droogte, moeten overheden goed met elkaar samenwerken. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het water. Er is een duidelijke toename van de waterrecreatie, ook in stedelijk gebied. Om deze redenen stellen steeds meer gemeenten waterplannen op samen met het hoogheemraadschap. Zo komen we tot een zo goed mogelijk beheer en onderhoud van het water tegen maatschappelijk acceptabele kosten.

Ondertekening waterplan
Ondertekening door Rob Hotting (HHNK), Rob Veenman (HHNK), wethouder Nico van Baarsen, John van Diepen (HHNK) en Chaim van der Zant (gemeente Landsmeer).