gemeente Landsmeer | Herziening Woonruimteverdeling

Nieuwsbericht Herziening Woonruimteverdeling

Gepubliceerd op: 09 juli 2019 09:35

De sociale huurmarkt in de gemeenten in de regio's Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam staat onder druk. Mensen in noodsituaties die dringend een woning nodig hebben krijgen een urgentieverklaring voor een snelle toewijzing. Ongeveer 40% van het aanbod gaat naar urgenten. Daarnaast is er een groep mensen die ook dringend een woning nodig heeft, maar niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring en een korte inschrijfduur heeft. Zij komen in de knel in het huidige systeem.


Om te bekijken of de schaarse woningen in de regio Amsterdam op een andere manier verdeeld kunnen worden, is er in februari van dit jaar een regionale enquête gehouden onder inwoners. In april en mei zijn discussieavonden gehouden om per gemeente van inwoners te horen welke woningzoekenden met spoed een woning moeten krijgen. Op deze manier zijn de resultaten uit de regionale enquête van februari 2019 verder verdiept.


Koers nieuwe manier van verdelen
Op basis van de regionale uitkomsten van de enquête, discussieavonden met bewoners en gesprekken met experts hebben de wethouders Wonen en bestuurders van corporaties een koers bepaald voor een nieuwe manier van verdelen. De koers bestaat uit een aantal uitgangspunten die verder onderzocht worden. Er wordt gekeken of het kan, wat het effect zou zijn en of het juridisch mag.


 Inschrijfduur blijft de basis voor de woonruimteverdeling, aangevuld met ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van extra inschrijfduur) voor mensen die gescheiden zijn met kinderen, voor inwonende gezinnen en voor thuiswonende jongeren in een onhoudbare situatie. Aandachtspunt is dat een flink deel van de woningen beschikbaar blijft voor de 'gewone' woningzoekende.
 Onderzocht wordt of daarnaast actief zoeken meer beloond moet worden, zodat niet alleen de 'wachttijd' telt.
 Verkend wordt hoe de doorstroming kan worden bevorderd en hoe meer inzicht gekregen wordt in wie actief op zoek is
 We bekijken hoe we jongeren en starters een betere positie op de woningmarkt kunnen geven.
 Bij de uitwerkingen wordt rekening gehouden met lokaal maatwerk. Dat wil zeggen dat elke gemeente kan kijken naar de specifieke situatie in die gemeente bij het verdelen van bepaalde huizen. We maken samen een nieuwe manier van verdelen, maar geen gemeente is hetzelfde.

Hoe verder?
Nadat deze uitgangspunten zijn onderzocht, wordt er dit najaar een voorstel voorgelegd aan de 15 gemeenteraden. Als de gemeenteraden instemmen met het voorstel, wordt het vrijgegeven voor inspraak. Elke inwoner kan dan een reactie geven op het voorstel. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 januari 2021.