gemeente Landsmeer | Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.

Nieuwsbericht Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.

Gepubliceerd op: 20 mei 2020 21:50

De jaarrekening 2019 van de gemeente Landsmeer is gereed. Deze laat een negatief resultaat zien van € 246.000. Aanvankelijk was een negatief saldo van Є 54.300 begroot. Het resultaat wordt veroorzaakt door een aantal nadelige en voordelige posten. Zo zijn de inkomsten van het Rijk in december hoger uitgekomen dan begroot. Anderzijds is er op ICT gebied sterk geïnvesteerd. Op landsmeer.pcportal.nl staat een overzicht van alle verschillen.

Vooruitblik 2020
Als gevolg van de coronacrisis zal Landsmeer in 2020, net als alle andere gemeenten in Nederland, financieel hard geraakt worden. Ook de lange termijn effecten voor de Nederlandse samenleving in een 1,5 meter economie zullen groot zijn. Het doel van de gemeente is en blijft dat de dienstverlening op peil blijft of wordt verbeterd.

Wethouder Erik Heinrich: "De jaarrekening 2019 geeft aan dat een kleine gemeente als Landsmeer altijd scherp op de financiën moet letten. Dat is de afgelopen jaren goed gelukt. Door het coronavirus wordt het nóg belangrijker voor de gemeente om financieel scherp op te letten waar wij én de klap op moeten vangen door deze crisis, én ervoor zorgen dat de lokale lasten niet zwaarder worden én de dienstverlening voor onze inwoners hoog te houden. Er komen ongetwijfeld lastige keuzes op het college en raad af in 2020."

Bestuurlijke Toekomst
Op lokale schaal is de bestuurlijke toekomst van Landsmeer nog onduidelijk. Er zijn in 2019 verkennende gesprekken gevoerd met de gemeenten Waterland, Wormerland en Oostzaan. Ook is een quick scan uitgevoerd naar de bestuurskracht van Landsmeer. Het besluit van de gemeente Waterland in februari 2020 om zelfstandig te blijven, maakt het perspectief van de bestuurlijke toekomst van Landsmeer onzeker en de kans lijkt klein dat daarover voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 definitieve besluitvorming zal plaatsvinden.

Economie
De gemeente streeft naar versterking van de economische structuur van Landsmeer. Dat gebeurt door regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan, maar ook door lokaal in overleg te gaan met de ondernemers en de ondernemersverenigingen. In 2019 is de BIZ in het centrum van Landsmeer van start gegaan en is een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot een hotelresort bij de A10. Ook blijven we streven naar de versterking van de toeristische sector.

Duurzaamheid
In 2019 zijn de eerste stappen gezet richting een energie neutraal Landsmeer in 2025 en wordt samen met de regio (MRA) ingezet op circulariteit en energietransitie. Er zijn concrete stappen gezet om inwoners te ondersteunen bij energiebesparingen van woningen, inkoopactie zonnepanelen en het plaatsen van elektrische laadpalen. Dit wordt in 2020 verder voortgezet.

Omgevingswet
De gemeente wil een aantrekkelijke woon- en werkgemeente zijn voor alle inwoners en bezoekers. Bij herinrichtingen van de openbare ruimte worden inwoners betrokken bij de uitwerking van de plannen. In 2019 is de gemeente blijven werken aan het verbeteren van het woningaanbod in de gemeente en aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De invoering van de Omgevingswet heeft in 2019 veel aandacht gevraagd en dat zal in 2020 niet anders zijn, ondanks het uitstel van de invoering tot mogelijk 2022.

Behandeling jaarstukken
Via de jaarstukken laat het college aan de gemeenteraad en de inwoners zien wat er van de plannen uit de begroting is gerealiseerd en hoe het gemeentebudget daadwerkelijk is besteed. De jaarstukken 2019 worden op 11 juni 2020 voor de 1e keer besproken in (een beeld- en oordeelsvormende sessie van) de gemeenteraad. Op 18 juni 2020 stelt de gemeenteraad de jaarstukken 2019 vast. Beide vergaderingen zijn voor iedereen te volgen via de vergaderwebsite van de raad ( https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/landsmeer) en beginnen om 20.00 uur. Vanaf donderdag 23 mei 2020 zijn de jaarstukken in te zien op landsmeer.pcportal.nl.