gemeente Landsmeer | Jaarstukken 2020 gemeente Landsmeer aan raad voorgelegd

Nieuwsbericht Jaarstukken 2020 gemeente Landsmeer aan raad voorgelegd

Gepubliceerd op: 17 mei 2021 15:20

De jaarrekening 2020 van de gemeente Landsmeer is gereed. Deze laat een negatief resultaat zien van € 1.547.000. Het resultaat wordt veroorzaakt door een aantal voordelige en negatieve posten. Zo zijn de inkomsten van het Rijk in december hoger uitgekomen dan begroot. Dit betrof compensatie voor gemaakte coronakosten. Anderzijds is gebleken dat de opbrengsten uit de heffing van de onroerendezaakbelastingen (OZB) en afvalstoffen significant lager zijn dan begroot. Als belangrijkste oorzaak hiervoor geldt dat zowel bij de OZB als bij afval in 2019 met een te hoog verwacht niveau aan opbrengsten rekening is gehouden. Op landsmeer.pcportal.nl staat een overzicht van alle verschillen.

Corona

Afgelopen jaar werden we geconfronteerd met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Dit heeft veel impact op direct betrokkenen met betrekking tot hun gezondheid en heeft ook grote gevolgen voor huishoudens, bedrijven en verenigingen. De totale netto kosten in 2020 van de coronapandemie voor de gemeente Landsmeer waren € 254.000. Ook in 2021 zal het coronavirus nog de nodige kosten met zich meebrengen. Het Rijk heeft in maart reeds een nieuwe tranche aan vergoedingen bekend gemaakt. Deze zal in de eerste Berap worden verwerkt.

Bestuurlijke Toekomst

Ook in 2020 heeft de raad regelmatig over de stand van zaken rondom de Bestuurlijke Toekomst gesproken, maar kon nog geen uitvoering worden gegeven aan het besluit van de raad om een bestuurlijke fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Het besluit van de gemeente Waterland in februari 2020 om zelfstandig te blijven, maakt het perspectief van de bestuurlijke toekomst van Landsmeer onzeker en de kans lijkt klein dat daarover voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 definitieve besluitvorming zal plaatsvinden.

Sociaal domein en subsidies

In 2020 zijn de kosten voor jeugdzorg fors toegenomen. Het college houdt de kosten van het Sociaal Domein nauwlettend in de gaten. Het college zal de ontwikkelingen actief monitoren om de kosten de komende jaren financieel beheersbaar te houden. In 2020 is het subsidiebeleid geëvalueerd en in de raad besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat er een actualisatieslag gemaakt dient te worden. Begin 2021 is deze geactualiseerde Algemene Subsidieverordening aan de raad voorgelegd. In maart 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de cultuurvisie en het instellen van een Cultuurplatform. Ten gevolge van corona is het instellen van een Cultuurplatform vertraagd. Op 8 februari 2021 heeft er een online startbijeenkomst van het Cultuurplatform plaatsgevonden.

Woningaanbod

De gemeente wil een aantrekkelijke woon- en werkgemeente zijn voor alle inwoners en bezoekers. Bij herinrichtingen van de openbare ruimte worden inwoners betrokken bij de uitwerking van de plannen. In 2020 is de gemeente blijven werken aan het verbeteren van het woningaanbod in de gemeente en aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Het streven om een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod te realiseren heeft ook in 2020 veel aandacht gevraagd. Terecht is er vanuit de gemeenteraad grote betrokkenheid bij dit onderwerp. Uit de evaluatie eind 2020 van het Uitvoeringsprogramma van de Woonvisie bleek dat vooral op het beleidsmatige gedeelte is ingezet. Twee grote woningbouwprojecten op gemeentelijke gronden (Oude Keern en ICL) bleken onhaalbaar. Een derde locatie aan de Violierweg wordt momenteel onderzocht. Gezien de grote druk op de woningmarkt ligt hier een belangrijke focus voor 2021, maar gezien het feit dat de gemeente nauwelijks eigen locaties heeft die ontwikkeld kunnen worden, blijven we vooral afhankelijk van private initiatieven. De provincie stelde in november een verordening vast die feitelijk woningbouwprojecten beperkt tot de bebouwde kom van Landsmeer. Dit betekent dat woningbouwprojecten in het Lint praktisch onmogelijk zijn geworden.

Vooruitblik

Het financiële perspectief voor de gemeente Landsmeer is op de korte en middellange termijn somber. Door de grote druk op de meerjarenbegroting moesten er pijnlijke keuzes gemaakt worden die gevolgen hebben voor inwoners, instellingen, verenigingen en voor de ambtelijke organisatie. Daarom heeft de raad in 2020 kaders voor een stringent begrotingsbeleid vastgesteld. Een goede beheersing van de inkomsten (baten) en de uitgaven (lasten) is immers een essentiële randvoorwaarde voor een goed begrotingsbeleid. Er zal nadrukkelijk een vinger aan de pols gehouden moeten worden in 2021. Door het negatieve resultaat van 2020 is de algemene reserve wederom fors afgenomen. Deze staat onder druk. Dit betekent voor 2021 dat er meer druk komt op keuzes met betrekking tot de aan te wenden middelen.

Behandeling jaarstukken

Via de jaarstukken laat het college aan de gemeenteraad en de inwoners zien wat er van de plannen uit de begroting is gerealiseerd en hoe het gemeentebudget daadwerkelijk is besteed. De jaarstukken 2020 worden op 20 mei 2021 besproken tijdens de thema-avond (beeldvormend) in de raad. Op 10 juni 2021 worden deze voor de eerste keer besproken in een commissievergadering van de gemeenteraad (beeld- & oordeelsvormend). Vervolgens stel de gemeenteraad op 24 juni 2021 de jaarstukken 2020 vast. Alle vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn voor iedereen te volgen via de vergaderwebsite van de raad