gemeente Landsmeer | Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.

Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.

Gepubliceerd op: 08 januari 2019 15:20

Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.

Dames en heren, inwoners, ondernemers, gasten: waar u ook vandaan komt: hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie, u aangeboden door het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur wil u via deze nieuwjaarsreceptie laten weten dat wij graag uw gastheer en gastvrouw zijn en dat wij uw betrokkenheid bij de gemeenschap in de kernen van Landsmeer zeer op prijs stellen.

In deze gemeente kennen we een keur aan vrijwilligers op allerlei vlakken, zoals de Sinterklaasintochten, de EHBO-vereniging, sportclubs, het Repair Café, de dorpshuizen, mantelzorgers, muziekgezelschappen enz. enz.

Wat heerlijk dat u en zij zich op al deze terreinen inzetten voor een sterk, sociaal en levendig Landsmeer.

College en raad zijn u en andere vrijwilligers zeer erkentelijk.

Het is verleidelijk in een wereld waarin veel onrust en strijd heerst, (denk aan Syrië, Jemen, de bootvluchtelingen, aanslagen) je terug te trekken op je eigen eilandje.

In je eigen bubble, zoals dat heet vandaag de dag. "We hebben het goed in Landsmeer en laten we dat ook zo houden".

Ja, het kan geen kwaad ons te realiseren hoe goed het gaat in Landsmeer, in Nederland. Dat ook eens hardop uit te spreken.

Tegelijkertijd betekent je terugtrekken op je eigen eilandje in werkelijkheid armoede op allerlei vlakken. Dan komt het werkelijke leven tot stilstand. Dan gaan we voorbij aan de mensen aan wie de rijkdom, de verworvenheden -buiten hun schuld- voorbij gaan.

In het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren kúnnen wij in de geest van vrijheid en verantwoordelijkheid elkaar juist de hand reiken:

laten we in goede samenwerking de vragen van nu en de nabije toekomst tot een oplossing brengen.

College en raad oefenen dit jaar in 'loslaten': hoe houdt je rechtszekerheid overeind en biedt je de samenleving (wij allen) meer ruimte om mee te denken, te beïnvloeden en soms ook te beslissen over allerlei vraagstukken door de invoering van de  wetgeving inzake de omgevingswet en -visie.

Hoe gaan we gezamenlijk huisvesting op maat voor bijvoorbeeld starters, ouderen en statushouders, huurders en kopers structureel organiseren? Wethouder Quakernaat deed samen met de woningcorporaties en huurdersvereniging in december 2018 de aftrap in de zogeheten  "prestatieafspraken".  Nu is dit nog papier. Het college nodigt u uit deze afspraken handen en voeten te geven, nieuwe impulsen aan te reiken.

Een andere grote klus heet "energietransitie". Wethouder Elffrich wil graag samen met u aan de slag om Landsmeer klimaatbestendig te maken. Een omvangrijke taak, die we als gemeentebestuur ook in samenwerking met de regio Zaanstreek-Waterland oppakken. Uw denkkracht en praktische oplossingen maken de kans van slagen vele malen groter.

Dit jaar maken we de veiligheidsvisie voor de komende jaren. Aan de basis daarvan liggen de veiligheidsschouwen die we in de kernen gezamenlijk, bewoners, politie, boa, ambtenaren en college liepen. Soms werden oplossingen ter plaatse gezamenlijk bedacht, andere vergen meer denktijd. De uitnodiging blijft: denk met ons, raad en college, mee. Voedt ons met uw gedachten om vooruitgang, verbetering van het leefklimaat mogelijk te maken.

Voor  een toekomstbestendig Landsmeer blijft samenwerking in en met de regio een noodzakelijke voorwaarde. We zijn als gemeente in de huidige omvang simpelweg te klein om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren en tegelijkertijd medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. We willen samenwerking onder behoud van Landsmeerse verworvenheden. De komende maanden willen we, raad en college, daarover met u doorpraten.

Landsmeer is onderdeel van de regio Zaanstreek Waterland die op zijn beurt weer deel uitmaakt van de metropoolregio Amsterdam. Dit biedt kansen voor Landsmeer wat betreft werkgelegenheid, huisvesting, zorg en toerisme, maar dan moeten wij ze wel willen grijpen.

Actief deelnemen in onze democratie is belangrijk, voor iedereen. Dit bleek ruim 100 jaar geleden eens te meer in de strijd om het algemeen kiesrecht. Dit jaar herdenken we dat vrouwen pas in 1919 stemrecht kregen. Namen als Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs, Annette Versluys-Poelman springen weer in de herinnering.

Dit jaar mogen we in alle vrijheid onze stem uitbrengen voor provinciale staten (die de samenstelling van de Eerste Kamer bepaalt), waterschappen (met een belangrijke taak om ons te beschermen tegen water en tegelijkertijd de kwaliteit van ons water te verbeteren) en het Europees parlement.

Soms lijkt het dat die organisaties ver-van-ons-bed zijn. Toch beslissen zij wel over zaken die u dagelijks raken. Ú kan daar wel degelijk richting aan geven. Ik roep u daarom van harte op van uw stemrecht gebruik te maken om ook in de staten, de waterschappen en het Europees parlement zichtbaar te maken dat u een sterke en weerbare democratie een warm hart toedraagt!

Zo meteen kunt u zo muzikaal genieten van Landsmeerse talenten, bekend en onbekend. En natuurlijk is er eten, voor vegetarisch, maar u kunt de gerechten uitbreiden met vlees, dat apart is bereid.

Afsluitend wil ik u namens het college en raad tegen u zeggen: wij wensen u van harte: een gezond, opgewekt, creatief en uitdagend 2019! Dat we elkaar vaak mogen ontmoeten en wij elkaar blijven inspireren om Landsmeer samen verder te verbeteren en te versterken!

 (alleen het gesproken woord geldt)