gemeente Landsmeer | Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad

Nieuwsbericht Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad

Gepubliceerd op: 16 juni 2017 06:40

Op donderdagavond 15 juni 2017 is in de raad de ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze visie ligt vanaf woensdag 21 juni aanstaande ter inzage op het gemeentehuis, waarbij eenieder de mogelijkheid heeft om zienswijzen hierover in te dienen.

Participatietraject

Bij de totstandkoming van de ontwerp-mobiliteitsvisie is een breed participatietraject doorlopen met onder andere:
- een politiek café met de gemeenteraad;
- een Klankbordgroep Mobiliteit bestaande uit verschillende belangenvertegenwoordigers (o.a. dorpsraad, seniorenraad, betrokken inwoners, VVN, BVL, scholen, hulpdiensten en Fietsersbond);
- ook is het platform www.geefomlandsmeer.nl gebruikt. Dit heeft vooral veel praktische input opgeleverd over knelpunten en locaties. Verder blijkt hieruit dat vooral fietsers en voetgangers een grote mate van onveiligheid ervaren.

Mogelijkheid tot indienen van zienswijzen

Het ter inzage leggen is een volgende stap in het participatietraject. Als de inzagetermijn verstreken is, wordt de mobiliteitsvisie naar aanleiding van de ingediende zienswijzen indien nodig aangepast. Het document wordt vervolgens dit najaar vastgesteld. Daarna wordt het Uitvoeringsprogramma opgesteld waarin projecten benoemd worden om de mobiliteitsvisie te kunnen realiseren.

Voorzijde rapport ontwerp mobiliteitsvisie

Doelstelling mobiliteitsvisie

De belangrijkste herkenbare constatering in de ontwerp-mobiliteitsvisie is de drukte op het Lint en het gevoel van onveiligheid dat hiermee gepaard gaat. De hoofddoelstelling van de ontwerp-mobiliteitsvisie is: "Het bevorderen van een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van welvaart en welzijn in de gemeente Landsmeer, waarbij de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt, duurzame veranderingen worden gestimuleerd en voldoende aandacht is voor een functionele, mooie en gedeelde openbare ruimte." Deze hoofddoelstelling is weer opgesplitst naar subdoelstellingen voor de onderwerpen verkeersveiligheid, bereikbaarheid/mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en landschap en leefbaarheid.

Focus op beperken van hinder en onveilige gevoel voor fietsers en voetgangers

Het gros van de verkeersbewegingen op 't Lint komt uit Landsmeer zelf. Dit wordt grotendeels als een gegeven beschouwd omdat het niet de intentie is om het economisch functioneren van Landsmeer te beperken. De visie richt zich met name op het beperken van de hinder en het onveilige gevoel. Enerzijds door daar waar nodig naar de inrichting te kijken, maar anderzijds ook door in te zetten op het stimuleren van duurzamere vervoerswijzen. Zo wordt er druk weggenomen op 't Lint. Ten aanzien van verkeersveiligheid ligt de aandacht vooral bij de zwakkere verkeersdeelnemers denk hierbij aan ouderen, jongeren, voetgangers en fietsers.