gemeente Landsmeer | Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad

Nieuwsbericht Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad

Gepubliceerd op: 07 juli 2017 11:00

De raadsbijeenkomst van donderdag 6 juli jl. stond geheel in het teken van de Perspectiefnota 2018. Hieronder volgen kort de hoofdlijnen.

Algemeen
De Raad sprak waardering uit voor de financieel zeer gezonde situatie van de gemeente: een meerjarig sluitende perspectief en een ruime algemene reserve. Vele ambities en toekomstige verplichtingen hebben een plek gekregen in de perspectiefnota.

Duurzaamheid
Bij de beraadslaging heeft de raad heeft veel aandacht besteed aan duurzaamheid, waarbij onder meer onderwerpen als windmolens, het aanleggen van een SolaRoad fietspad alsmede en verduurzaming van het eigen woningbezit de revue passeert. In het najaar van 2017 zal er een agenda op dit thema aan de Raad worden aangeboden.

Kindergemeenteraad krijgt vervolg
De eerste kindergemeenteraad in Landsmeer is een daverend succes geworden waar niemand omheen kan. Logisch dat unaniem steun was voor het voorstel om de kindergemeenteraad vanaf 2018 voort te zetten.

Wonen
De Raad spreekt haar zorgen uit over de toenemende behoefte aan passende woonruimte voor Landsmeerders. De Raad besprak enkele wensen en verwachtingen op dit thema. De prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen zijn al vastgesteld, waarbij ook de verduurzaming van de huurwoningen is meegenomen. Eind 2017 zal het uitvoeringsprogramma van de woonvisie door het College worden vastgesteld, waarbij een beeld zal worden geschetst hoe de door de Raad vastgestelde woonvisie zal worden vormgegeven.

Aandacht voor ouderen
Tot hoge leeftijd kunnen ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig blijven wonen. Dan is het belangrijk tijdig te weten of zij daarbij hulp nodig hebben. Diverse fracties hebben dan ook aandacht gevraagd voor deze groep inwoners en voorstellen gedaan om daar waar zij kwetsbaar zijn tijdig hulp te kunnen bieden.

Structurele lastenverlichting
Tenslotte maakt de raad zich ook hard voor structurele lastenverlichting, waarbij een voorstel tot structurele verlaging van Onroerendezaakbelasting (ozb) is aangenomen.

Slot
Door de vaststelling van de perspectiefnota is de koers uitgezet voor de begroting die in november in de gemeenteraad wordt besproken.

De volledige Perspectiefnota 2018 is hier te vinden.