gemeente Landsmeer | Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld

Nieuwsbericht Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld

Gepubliceerd op: 11 juni 2020 16:15

Met de Perspectiefnota 2021 worden de kaders meegegeven voor het opstellen van de komende programmabegroting 2021-2024. In de perspectiefnota zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet volledig meegenomen.

Het raadsprogramma 2018-2022 is vastgesteld in een periode met een relatief hoge algemene uitkering, waar de gemeente is uitgegaan bij beleidsmogelijkheden, ambities en visies. Daarna is de algemene uitkering ieder jaar verlaagd. Daarnaast zijn de zorgkosten voor Jeugd en Wmo elk jaar hoger dan de compensatie van het Rijk. Ook staat Landsmeer voor de uitdaging om voorlopig bestuurlijk zelfstandig te blijven. Deze elementen leiden er samen toe dat de begroting van 2021 en verder niet sluit, maar Landsmeer op een structureel tekort afstevent.
Tot slot heerst er onzekerheid over de effecten van het coronacrisis op lange termijn, dat aanleiding geeft tot financiële voorzichtigheid.

Wethouder Financiën, Erik Heinrich: "Voor Landsmeer geldt dat álle financiële seinen op rood staan. Onze inkomsten versus onze uitgaven zijn structureel niet in balans. Het beeld is niet rooskleurig en niet geheel nieuw. De afgelopen jaren zagen we onze inkomsten vanuit het Rijk dalen. Wanneer de huidige ambities worden doorgezet, is een sluitende begroting voor de komende jaren niet haalbaar. Het college heeft vastgesteld dat de kostenstijgingen, die niet worden gecompenseerd in de algemene uitkering van het Rijk en de consequenties van langere bestuurlijke zelfstandigheid ervoor zorgen dat de ambities die de gemeente Landmeer heeft, de komende jaren niet kunnen worden waargemaakt. Wil de gemeente haar dienstverlening voor haar inwoners enigszins op peil houden, dan moeten we bereid zijn harde beleidskeuzes te maken. Oók op lopende ambities van het huidige raadsprogramma."

Kosten en baten
De doelstelling van het college is om met de begroting een meerjarenperspectief te presenteren, waarbij de structurele inkomsten en uitgaven meer in evenwicht zijn dan het huidige beeld. Ook de ambities van het oorspronkelijke raadsprogramma 2018-2022 staan wat het college betreft uitdrukkelijk ter discussie.
Landsmeer heeft de kosten van het Sociaal Domein tot en met 2019 kunnen opvangen door de bestemmingsreserve Sociaal Domein in te zetten. Deze reserve is opgebouwd doordat de kosten voor de zorg in 2015 tot en met 2017 lager waren dan in de integratie-uitkeringen werden uitgekeerd. Vanwege externe regelgeving is de bestemmingsreserve eind 2019 opgeheven. Dit betekent dat de kosten voor de zorg, die niet gecompenseerd worden vanuit de algemene uitkering van het Rijk, vanaf 2020 ten laste komen van de gemeentelijke begroting. Ook dit verhoogt de druk op de financiële huishouding van de gemeente.
In 2019 heeft het college grote budgettaire ombuigingen tot 800.000 euro doorgevoerd. Om vanaf 2021 de inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen, zal het college, samen met de raad, moeilijke keuzes moeten maken hoe deze in balans kunnen worden gebracht.

Financiële impact coronavirus
De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn niet volledig in deze perspectiefnota meegenomen. Het Rijk heeft met de VNG afspraken gemaakt over compensatie van gemeenten. De verdeling van het budget over gemeenten is nog onbekend. Bij de begrotingsbehandeling is een completer beeld beschikbaar.

Alle financiële producten zijn vanaf nu te vinden onder: https://landsmeer.pcportal.nl/

Behandeling van de perspectiefnota: behandeling op 16 en 25 juni in beeld- en oordeelsovrmende sessies en besluitvorming in de raadsvergadering van 2 juli. De stukken kunt u hier vinden:

Het college zal in aanloop van de Begroting 2021- 2024, in een traject samen met de raad, tot financiële voorstellen komen, die de begroting meer in balans brengen.