gemeente Landsmeer | Privacyprotocol Sociaal Domein

Nieuwsbericht Privacyprotocol Sociaal Domein

Gepubliceerd op: 21 juni 2016 10:15

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens en het beheer daarvan. Wij nemen die verantwoordelijkheid heel serieus. Wij willen borgen dat persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden gebruikt en beheerd, zodat ieders privacy wordt beschermd. Binnen het Sociaal Domein wordt het meest gewerkt met persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor de  WMO, Jeugdzaken en de Participatiewet.

De regels voor privacybescherming liggen vast in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat zijzelf en de overige partners in het sociaal domein zich aan deze wettelijke bepalingen houden. De gemeente heeft daarvoor een privacyprotocol vastgesteld. Daarin zijn gedragsregels vastgelegd voor hulpverleners en andere medewerkers in het sociaal domein. Het uitgangspunt is dat het opvragen en delen van persoonsgegevens altijd in dienst staat van de hulpvraag en niet verder mag gaan dan voor de hulpvraag nodig is.

De betrokkenheid van de cliënt bij het opvragen en delen van persoonsgegevens in het hele hulpverleningstraject is vanzelfsprekend. Cliënten hebben daarbij instemmings- en toestemmingsrechten. Bij het eerste keukentafelgesprek krijgt een cliënt uitleg over privacybescherming en is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Het privacyprotocol geldt niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de partners waarmee de gemeente contracten heeft gesloten.