gemeente Landsmeer | Van 26 wetten naar 1 Omgevingswet via 1 loket

Nieuwsbericht Van 26 wetten naar 1 Omgevingswet via 1 loket

Gepubliceerd op: 18 oktober 2023 09:25


De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U heeft vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan online in het nieuwe Omgevingsloket.
U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Het is goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken, voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn:
• In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het Rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
• De bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek gerealiseerd mag worden. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
• Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningsaanvraag ingewikkeld is, kan een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
• Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.
• Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger (een controleur) moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari 2024 is dat een taak van de gemeente.

Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningsaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.
Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen.
Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningsaanvraag hier ook op beoordeeld.

Tot 1 januari 2024

• Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
• Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat volgens de huidige wetgeving. U moet dan wel zorgen dat u alle stukken op tijd inlevert.
• Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Bestemmingsplannen en de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Door deze nieuwe wet komt o.a. de Wet ruimtelijke ordening te vervallen. Onze bestemmingsplannen worden dan vervangen door één omgevingsplan. De bestaande bestemmingsplannen worden automatisch opgenomen in het nieuwe omgevingsplan. Onder de nieuwe wetgeving kunnen geen nieuwe bestemmingsplannen meer worden vastgesteld.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

• Eén Omgevingswet
Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

• Eén digitaal Omgevingsloket
Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag ziet u:

  • welke plannen er al zijn voor een bepaalde locatie of gebied.
  • welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • snel of een vergunning of melding nodig is.

• Eén Omgevingsvergunning
U hoeft maar één vergunning aan te vragen. Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project.