gemeente Landsmeer | Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018

Nieuwsbericht Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018

Gepubliceerd op: 19 november 2018 16:05

 

De werkzaamheden in het Wijkpark zijn bijna afgerond en de oplevering komt in zicht. Het speelterrein is aangelegd en de multifunctionele sportvoorziening wordt, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, in december geplaatst. Op 12 november 2018 is de voortgang van de werkzaamheden met de betrokken bewoners doorgenomen. Dit verslag is in drie delen gemaakt. Een technisch deel wat er nog op stapel staat wat werkzaamheden betreft. Een tweede deel over handhavingsvragen en een derde deel met de toezeggingen van de gemeente. Dit is niet een chronologisch verslag. Daarnaast is de kaart van het wijkpark toegevoegd als bijlage.
een V: is een vraag en een A: is het antwoord.

Technische vragen

Vraag:

Baskets hangen te laag? Onveilig als je er tegenaan botst? Liever nieuwe van staal.

A:

Na overleg met de leverancier is ervoor gekozen om de palen te behouden aangezien deze nog in goede staat zijn. De borden worden wel vervangen aangezien deze niet meer voldoen. Maar vraag check nemen we mee.

V:

Wat gebeurt er met de oude tegels van basketbalterrein? De stenen van het basketterrein waren te klein en dun (4cm ipv 8cm). Fout in proces, jammer.

A;

Huidige stenen worden direct hergebruikt in een ander werk. Dit is inderdaad niet gelopen zoals de wens was en de gemeente heeft hier lering uit getrokken voor een volgende keer dat een basketbalveld wordt aangelegd.

V:

Drainage niet in hele park alleen bij voetbalveld en basketbalveld. Niet hele park. Groen ertussen nu drijfnat. Pomp bij Zuideinde onvoldoende?

A; Drainage van het park wordt bekeken. Na een melding van een bewoner wordt ook de doorstroom onder het Zuideinde zo snel mogelijk weer vrij gemaakt.

V:

Asfalt is qua investering duurder, maar op lange termijn goedkoper.

A:

In de ontwerpfase is gekeken naar de mogelijkheden met betrekking tot ondergrond. De kosten voor het aanleggen van asfalt of een betonvloer waren zoveel hoger dan huidige variant, dat ervoor gekozen is met tegels te werken. Hierbij merken we ook op dat asfalt een open structuur heeft en op de randen ingroei van grassen en andere onkruiden mogelijk is.

V:

Deel van de bosschage is dood (schuine doorkijk naar glijbaan is boom verwijderd). Komt er vervanging?

A:

Hier wordt naar gekeken en zoals afgesproken wordt de groenstrook aan het begin van het park weer netjes opgevuld.

V:

Is de kooi geluidsarm?

A:

Ja. Dit is in het bestek opgenomen. Indien dit niet het geval is moet de aannemer dit oplossen.

V:

Borden, kunnen die niet kleiner en praktischer? Het is zo lelijk.

A:

Op verzoek van de buurt zijn er borden geplaatst met spelregels in het park. De grootte van het bord is zo dat deze niet gemist kunnen worden. Na afronding van de grondwerkzaamheden in het park zal gekeken worden naar een manier waarop het bord bij de Nijerode weer in het park kan worden geplaatst waarbij het niet direct vanuit de woonkamers te zien is.

V:

De bank rond de Amerikaanse eik staat uit het lood.

A:

Dit wordt bij oplevering van het werk met de aannemer besproken en gecorrigeerd.

V:

De afscherming tussen kinderspeelplaats en hondenuitlaatplek werkt niet. Kan dit niet anders worden opgelost?

A:

We hebben ingespeeld op behoefte van inwoners. Als blijkt dat het niet werkt, veranderen we dat. Op dit moment lopen er nog veel honden los langs het speelterrein. Dit is inderdaad onwenselijk, aangezien de gemeente een scheiding tussen honden en spelende kinderen wil. Door middel van bebording wordt hier de aandacht op gevestigd.

V:

Het grindpad is nu niet geschikt voor rollator en kinderwagen.

A:

Het grindmengsel wat nu op het pad ligt hoort te verharden onder invloed van vocht, echter, is dit door de droge zomer niet gebeurt. Door het walsen van het pad is de verwachting dat dit verbetert. De gemeente houdt hier toezicht op en zal er zorg voor dragen dat dit pad ook begaanbaar wordt en blijft met rollator, kinderwagen en rolstoel.

V:

Er was sprake over verschillende soorten bomen in verslag. Inwoners dachten dat er inspraak op het soort boom en de plek ervan was?

A:

In brief van 26 juni 2018 heeft u van ons een ontwerptekening ontvangen waarin inderdaad een voorstel stond voor de soorten en de locaties. Op de bewonersavond van 2 juli lag de tekening ook ter inzage en was het ook mogelijk hierop te reageren. Hieronder het aantal bomen en soortnaam. In de bijlage staat de tekening met plantlocaties en foto's.

Moeraseik          3

Gewone Lijsterbes         4

Eenstelige Meidoorn     10

Gewone Vogelkers        6


2. Handhaving algemeen:

In de maand oktober is er geen klacht of melding geweest bij politie of gemeente. In deze periode is er door de straatcoaches 43 keer het park bezocht en zijn er 3 keer jongeren aangetroffen. Op deze momenten werd geen overlast  geconstateerd. In de zomerperiode zijn er enkele klachten geweest, waaronder een nachtelijke basketbalpartij. De vernieuwing van het Wijkpark is nog te kort geleden om echte conclusies te kunnen trekken over gebruik en/of overlast in het park. In het komende jaar kan er een betere inschatting gemaakt worden hoe groot het gebruik en de eventuele overlast is. Daar passen wij onze handhaving ook op aan. Dit blijft een dynamisch proces.

Let op: de kans op overlast bestaat; we zullen samen moeten werken, u meld en wij handelen.

De BOA's zijn via email bereikbaar. Jeugdoverlast@landsmeer.nl.

Avond en nacht; politie: 0900 8844. Straatcoaches zijn verbonden met politie melding ( tot 0200 uur). We hopen ook dat er een goeie relatie tussen de straatcoaches ontstaat en de buurt. Dit is essentieel voor goede samenwerking. Spreek hen aan.

V:

Wat gebeurt er met geluidsoverlast? Hoe gaat gemeente dat oplossen?

A:

Op andere locaties waar geluidsoverlast (door jongeren) is geconstateerd hebben wij in samenwerking tussen de jongeren,  wijkagenten, BOA en Straatcoaches een oplossing gezocht die de overlast terugbracht. Dat willen we hier ook doen.

V:

Veel zorgen over Nijenrode ingang en het Amsterdamse pad. Scooters en veel fietsers bij de slagboom.

A:

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is eigenaar van het Amsterdamse pad.

Dit is een serieus  vraagstuk. De gemeente zegt sowieso toe dat we uw zorg meenemen in de nabije toekomst en u op de hoogte houden wat we mogelijk willen doen én wat we daadwerkelijk kúnnen doen.

Het helemaal afsluiten van de doorgang Nijenrode en het park in houdt ook in dat er geen rollators, rolstoelen enzovoort er meer doorkunnen. We willen het Wijkpark toegankelijk houden voor iedereen.
Ter illustratie: Amsterdamse pad had afgelopen onderzoeksperiode gemiddeld 1200 bewegingen per dag en daarmee een serieuze alternatieve fietsroute richting Amsterdam ten opzichte van het Zuideinde.

V:

Is het een idee om een parkeergelegenheid maken voor fietsen en brommers?

A:

We nemen deze vraag wel mee in de periode van oplevering van het park. Te denken valt, zoals in sportpark, een aparte plek voor brommers te maken, mits er ruimte is te vinden. Hier wordt naar gekeken en waar mogelijk gaan we hier invulling aan gegeven.

3. Toezeggingen gemeente tijdens bewonersavond

Borden en constructie basket - of die correct zijn- wordt meegenomen.

Drainage systeem wordt beoordeeld of dit afdoende is.

We gaan kijken wat beste plek voor de borden is.

Afscherming kinderspeelplaats en hondenuitlaatplek wordt over tijd bekeken of het werkt. En eventueel aanpassen.

Ontsluiting Nijenrode en Amsterdamse Pad gaat de gemeente meenemen wat en of hier een betere oplossing voor kan komen.

Tot Slot:

Het verslag van de Bewonersavond van 12 november is uiterlijk  maandag 19 november te vinden op de website van Landsmeer.