gemeente Landsmeer | Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen

Nieuwsbericht Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen

Gepubliceerd op: 21 januari 2020 16:00

Meer kans voor actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden
15 gemeenten en 14 corporaties in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden. Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. De raden besluiten eind 2020 definitief over het voorstel.

Resultaat samenwerking
Wethouder Laurens Ivens van Amsterdam (voorzitter van het bestuurlijk overleg woonruimteverdeling van de regio) en het college van Landsmeer zijn tevreden met dit resultaat: "Het is mooi dat we met 29 partijen tot dit voorstel voor de verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen. En dat ook inwoners konden meebeslissen over de groepen mensen die een extra steun in de rug zouden moeten krijgen. Woningen zijn schaars en zo zorgen we er voor dat de sociale huurwoningen terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben."

Voorstel op hoofdlijnen
In het huidige systeem van woonruimteverdeling is inschrijfduur het uitgangspunt. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Daarmee doen we geen recht aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben. In het nieuwe voorstel wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag.
Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben.

Nieuwe volgorde: wachten, zoeken en spoed
Het nieuwe systeem werkt met verschillende soorten punten: wachtpunten (inschrijfduur), zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt naar een woning) en spoedpunten. Spoedpunten worden toegekend bij drie omstandigheden: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Met deze wacht-, zoek- en spoedpunten bouwen woningzoekenden een totaal aantal punten op. Daarmee wordt hun plaats op de ranglijst bepaald.

Lokale Participatie
Alle 15 gemeenten en 14 corporaties werken sinds 2018 samen aan deze nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. In 2019 zijn inwoners uitgebreid betrokken via een regionale enquête die gehouden werd in 2019, waarop ruim 23.000 reacties van huurders, kopers, jong en oud, wel en niet woningzoekend kwamen, waarvan 731 uit Landsmeer, die daarmee het hoogste percentage reacties (6,4%) had. De enquête werd gevolgd door lokale discussieavonden. Voor Landsmeer was op 9 april 2019 zo een avond georganiseerd. Tot slot waren er focusbijeenkomsten voor jongeren en overige huurders. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden: gescheiden met kinderen, inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren, zijn 1 op 1 overgenomen.

Verdere uitwerking en inspraak
Na bespreking van het voorstel op hoofdlijnen in de 15 gemeenteraden wordt het voorstel verder uitgewerkt en eventueel aangepast op basis van de reacties. Daarna wordt het aangeboden aan de colleges van B&W.
Aan de colleges wordt verzocht het voorstel vrij te geven voor inspraak. Dat is het moment dat bewoners in alle gemeenten formeel kunnen laten weten wat zij vinden van dit voorstel.

Nieuwe toewijzingsregels begin 2021 van kracht
Wanneer alle gemeenteraden hebben ingestemd, dat wordt eind 2020 verwacht, kunnen de nieuwe toewijzingsregels naar verwachting in de eerste helft van 2021 van kracht worden.