gemeente Landsmeer | Zaanstreek-Waterland wil alle (grote) daken vol met zonnepanelen

Nieuwsbericht Zaanstreek-Waterland wil alle (grote) daken vol met zonnepanelen

Gepubliceerd op: 21 april 2021 10:40

Om de ambities uit het Nationaal Klimaatakkoord te halen willen de acht gemeenten uit Zaanstreek-Waterland grootschalig inzetten op het principe: "alle daken vol" met zonnepanelen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie verder onderzocht in een aantal gemeenten. Hiermee levert de deelregio met behoud van natuurlijke waarden van het landschap en het karakter van het gebied een haalbare bijdrage aan de Regionale Energiestrategie van energieregio Noord-Holland Zuid.

Publicatie en vaststelling van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
De Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid is op 21 april 2021 gepubliceerd en klaar voor besluitvorming door gemeenten, provincie en waterschappen. Het document is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe zij de warmtetransitie wil versnellen.

Veel draagvlak voor zonne-energie
De deelregio Zaanstreek-Waterland omvat acht gemeenten: Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Oostzaan, Wormerland, Landsmeer en Waterland. Tijdens sessies met professionele stakeholders, bestuurders, geïnteresseerden en belanghebbenden is steun uitgesproken voor het opwekken van zonne-energie door maximale benutting van beschikbare daken (met een capaciteit voor meer dan zestig panelen) en op grote parkeerplaatsen, met behoud van landschappelijke en recreatieve waarden. In een aantal gemeenten wordt ook gekeken naar zonne-energie op uitgeefbare (of niet in gebruik genomen) gronden op bedrijventerreinen. Er waren ook veel vragen over wat de RES concreet gaat betekenen voor het landschap. Deze behoefte aan concretisering wordt dit jaar opgepakt met het uitwerken van de zoekgebieden met belanghebbenden.

In Zaanstreek-Waterland zijn sommige gebieden afgevallen of toegevoegd
In een uitgebreid proces is opgehaald waar mogelijkheden zijn om grootschalig duurzame energie op te wekken. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, de kosten, de impact op het elektriciteitsnetwerk, gezondheid en de maatschappelijke impact. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
De uitgeefbare (niet in gebruik genomen) gronden op bedrijventerreinen vallen af voor het opwekken van zonne-energie op de grondgebieden van Zaanstad, Beemster en Edam-Volendam. Op het grondgebied van gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland komen geen windzoekgebieden langs de A7 en ten noorden van de A10. Naast deze generieke zoekgebieden staan er op de kaart nog vier 'specifieke' zoekgebieden in Waterland en Zaanstad waar de mogelijkheden voor zonne- en/of windenergie verder worden onderzocht. Dit zijn de zoekgebieden zon op de Bukdijk (Waterland), wind bij de Nes (Waterland), zon en wind in het Noordzeekanaalgebied (Zaanstad) en zon langs de A7 (berm), A8 en ten noorden van de A10. De haalbaarheid, wenselijkheid en invulling hiervan worden verder verkend.

Informatieavond over de RES

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op https://energieregionhz.nl/informatieavond-res.

Iedere gemeente doet wat

Beemster volgt landelijke ambities voor CO2-reductie, zonder aantasting van Unesco-werelderfgoed. Dit doet de gemeente door in te zetten op energiebesparende maatregelen, het stimuleren en faciliteren van initiatieven om zonne-energie op te wekken. Een mooi voorbeeld hiervan is een gezamenlijk project van Liander en LTO om zon op agrarische daken te realiseren.

Edam-Volendam wil kernwaarden van agrarische - en natuurgronden in stand houden. In Edam-Volendam zal vol ingezet worden op alle daken vol met zonnepanelen, energiebesparing en zonnestroomprojecten boven parkeerterreinen. Ondernemers krijgen een belangrijke rol in de realisatie.

Landsmeer wil CO2-uitstoot verminderen door energie te besparen, opwekking van hernieuwbare energie te stimuleren en afvalstromen te verminderen De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de natuurgebieden en de landschappelijke en recreatieve waarden. Daarom zet ook Landsmeer vol in op "alle daken vol", energiebesparing en het stimuleren van particulieren en ondernemers om mee te doen aan de verduurzaming van de gemeente.

Oostzaan wil een haalbare en betaalbare bijdrage leveren aan de energietransitie. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door haar eigen huisvesting te verduurzamen en stimuleert collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en de Regeling Reductie Energiegebruik waarmee particulieren hun huizen kunnen verduurzamen. Het Oostzanerveld is als zoekgebied komen te vervallen, want het landschap staat voorop in de gemeente. De ambitie "alle daken vol" sluit goed aan bij de ambitie van gemeente Oostzaan.

Purmerend neemt afscheid van het aardgas en streeft (lokaal) opgewekte duurzame energie na. Op bedrijventerrein de Baanstee Noord is in 2016 het zonnepanelenpark Solar Campus Purmerend met 21.600 zonnepanelen gerealiseerd. Dit park levert stroom voor ca 1.400 huishoudens. Daarnaast is in Purmerend al 75% van de gebouwde omgeving aardgasvrij dankzij de biowarmtecentrale De Purmer. Purmerend zet vol in op zon-op-dak, zowel bij bestaande gebouwen als de ca. 10.000 nieuw te bouwen woningen.

Waterland zet in op lokaal opgewekte duurzame energie en energiebesparing. Waterland houdt hierbij oog voor de karakteristieke waarden van haar historische dorpen. De gemeente stimuleert en ondersteunt duurzame initiatieven van lokale ondernemers en verduurzaamt haar eigen bedrijfsvoering en vastgoed.

Wormerland is ambitieus met een realistische bijdrage aan de energietransitie. Zo stimuleert de gemeente lokale duurzaamheidsinitiatieven en geeft zelf het goede voorbeeld door de ambitie na te streven om als gemeentelijke organisatie in 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast zoekt de gemeente naar oplossingen op het gebied van mobiliteit, landschap en klimaatadaptatie en bewustwording. De gemeente wil een Routekaart lanceren met initiatieven die bijdragen aan klimaatneutraliteit.

Zaanstad wil de gehele gemeente tussen 2030-2040 klimaatneutraal maken. Zaanstad heeft de wens om windturbines langs het Noordzeekanaal te plaatsen, waarbij het streven is om inwoners van Zaanstad optimaal te laten profiteren van de opbrengst van deze turbines, bij voorkeur door collectief beheer. De stad zet in op een coöperatieve energietransitie, waarin door inwoners en organisaties wordt samengewerkt en de baten van de opwekking zoveel mogelijk bij inwoners terecht komen. Zaanstad heeft tevens een grote woningbouwopgave en de ambitie is om deze nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Daarnaast moet een grote hoeveelheid oudere woningen worden geïsoleerd. De stad heeft duurzame ambities en wil inwoners daarbij zoveel mogelijk ondersteunen, door het aanbieden van collectieve inkoopacties voor isolatie, zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen.

Animatie: Wat is een RES?: https://www.youtube.com/watch?v=RDjp7bYCZUI