gemeente Landsmeer | Informatiebijeenkomst 23 november 2023 - de gestelde vragen

Artikel Informatiebijeenkomst 23 november 2023 - de gestelde vragen


Wie worden er opgevangen op de locatie Violierweg?
De gemeente heeft vanuit het Rijk opdracht gekregen om opvang te realiseren voor 68 Oekraïense vluchtelingen. Hiervan hebben er inmiddels 11 huisvesting gevonden in het daarvoor ingerichte 'Oude Middelpunt'. Benadrukt wordt dat het nu bij de opvang aan de Violierweg niet gaat om statushouders of asielzoekers.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen zijn er nu in de gemeente Landsmeer?
Er verblijven nu 43 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. 11 daarvan wonen in het oude Middelpunt. Dat zijn vooral moeders met kinderen. De anderen verblijven bij gastgezinnen.

Wanneer arriveren de woonunits en per wanneer komen de Oekraïense vluchtelingen?
De verwachting is dat de units medio februari 2023 zullen arriveren in Landsmeer. Het terrein aan de Violierweg wordt in gereedheid gebracht om vanaf medio april 2023 bewoonbaar te zijn. Naar verwachting kunnen dan vrij snel de eerste Oekraïense vluchtelingen hier opgevangen worden.

Hoe lang gaat de opvang voor Oekraïense vluchtelingen duren?
Hoe lang de opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Violierweg gaat duren is onbekend, maar rekening wordt gehouden met drie tot vijf jaar. Hierbij gaat het om de opvang van met name kinderen die naar school gaan en volwassenen die aan het werk zijn. Ook is er vanuit de gemeente op locatie ondersteuning geregeld voor de Oekraïense vluchtelingen.

Wie komt er te wonen wanneer de opvang voor Oekraïense vluchtelingen niet meer nodig is?
Dat is onbekend. Voor nu is er alleen de opdracht van het Rijk om opvang te creëren voor Oekraïense vluchtelingen.

Hoe komt de opvang aan de Violierweg eruit te zien?
Het terrein aan de Violierweg wordt ingericht voor 10 gezinsunits (een gezinsunit bestaat uit 2 units aan elkaar gekoppeld, waarin één gezin kan wonen), 11 een-persoonsunits (die ieder ruimte bieden aan twee personen) en 1 techniekunit. De leefruimte rondom de woonunits wordt zoveel mogelijk ingericht met eerder gebruikte materialen.

Wie financiert de woonunits voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?
Alle kosten die de gemeente maakt voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed door het Rijk.

Zijn de woonunits aan de Violierweg brandveilig?
De woonunits die geplaatst zullen worden aan de Violierweg worden, net als nieuwbouwhuizen, getoetst aan het bouwbesluit om ervoor te zorgen dat deze brandveilig zijn.

Wat betekent de opvang aan de Violierweg voor de verkeersstromen?
Veel van de Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, beschikken niet over een eigen auto. We verwachten dan ook niet dat er overlast zal zijn van toenemend verkeer. Uiteraard blijven we dit wel monitoren en mocht het nodig zijn dan zullen we kijken hoe we dit oplossen.

Welke procedures moeten er nog gevolgd worden en kan ik nog in bezwaar gaan?
Voor het plaatsen en in gebruik nemen van de woonunits is een omgevingsvergunning nodig. Zodra deze vergunning verleend is wordt deze gepubliceerd. Tegen deze vergunning kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Let op: de bezwaartermijn is 6 weken. Binnen deze periode moet het bezwaar zijn ingediend.

Kan er (tijdelijke) woningbouw plaatsvinden naast het Natura2000 gebied dat zich daar bevindt?
Sinds enkele weken is er een nieuwe rekenmethodiek voor onder andere het berekenen van stikstof. Voor de tijdelijke opvang lijken de uitkomsten van de nieuwe rekenmethodiek voor stikstof mee te vallen en is de verwachting dat dit geen problemen op gaat leveren. De definitieve stikstofberekeningen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Of de nieuwe rekenmethodiek problemen oplevert voor permanente woningbouw, dient een projectontwikkelaar in de toekomst zelf te onderzoeken.

Kan ik helpen bij het woonklaar maken van de Violierweg voor Oekraïense vluchtelingen?
Hulp vanuit de samenleving is altijd welkom en vormt een mooi gebaar richting de Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment heeft de gemeente echter nog geen zicht op óf er hulp nodig gaat zijn en in welke vorm. Zo gauw hier meer over bekend is, zullen wij dit communiceren via onze gemeentekanalen (Facebook, Instagram, website en de wekelijkse online nieuwsbrief)

Er is verontreinigde grond aan de Violierweg, is het wel veilig om hier (tijdelijk) te wonen?
Het klopt dat de grond verontreinigd is aan de Violierweg. Echter, naar aanleiding van het advies van de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond) worden er aanpassingen getroffen en eventueel stukken gesaneerd om Oekraïense vluchtelingen hier veilig te kunnen opvangen.

Staat de opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Violierweg permanente woningbouw in de weg?
De opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Violierweg staat permanente woningbouw niet in de weg. De gemeente heeft zelfs als voorwaarde gesteld voor de opvanglocatie dat deze er alleen mag komen als er vervolgens permanente woningbouw wordt toegestaan. Wanneer, over enkele jaren, de eerste paal geslagen kan gaan worden voor permanente woningbouw zal de opvanglocatie (mits deze op dat moment nog nodig is), verplaatst worden naar een andere plek.

Wanneer start de procedure voor het mogelijk maken van permanente woningbouw aan de Violierweg?
Het project om te komen tot permanente woningbouw is gestart. Er wordt nu in kaart gebracht welke stappen er genomen moeten worden voor permanente woningbouw.

Worden onze eigen inwoners van de gemeente Landmeer niet vergeten?
De gemeente zal zich te allen tijde hard maken voor haar eigen inwoners, vandaar ook de gestelde voorwaarde aan het Rijk voor permanente woningbouw aan de Violierweg wanneer hier nu opvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt gerealiseerd. Wel is het zo dat opdrachten van het Rijk door de gemeente opgevolgd dienen te worden.

Kunnen er extra woonunits geplaatst worden aan de Violierweg voor onze eigen inwoners?
Dat is op dit moment geen optie.

Waarom zijn omwonenden van de Violierweg niet eerder geïnformeerd/betrokken bij de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen?
De oorlog in Oekraïne heeft ons begin dit jaar allen overvallen. Evenals de stroom vluchtelingen die hieruit voortkwam. Een noodsituatie die heeft geleid tot de opdracht van het Rijk om in Landsmeer 68 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Hierop zijn begin april drie locaties gecommuniceerd via de gemeentekanalen als mogelijke opvanglocatie. Door de hoge snelheid van deze ontwikkelingen en onduidelijkheid over o.a. de financiering van de woonunits heeft verdere communicatie richting de inwoners op zich laten wachten. Nu er meer duidelijk is, is het moment om iedereen zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen.

Naast het oude Middelpunt en de Violierweg, werd eerder ook 'de witte doos' aan het begin van Landsmeer genoemd als mogelijke opvanglocatie. Waarom is de opvang niet hier gerealiseerd?
Het oude Middelpunt is inmiddels ingericht als opvanglocatie en de Violierweg wordt in gereedheid gebracht om ook te kunnen voldoen aan de Oekraïense vluchtelingenopvang-opdracht van het Rijk. Voor 'de witte doos' is (nog) niet gekozen, omdat deze geen eigendom is van de gemeente.

Is de gemeente zich bewust van de onzekerheid bij (een deel van) de inwoners Gorteslootbuurt?
Wij zijn ons zeer bewust van de onzekerheid bij de inwoners van de Gorteslootbuurt en hun hoogopgelopen emoties rondom de nare ervaringen die zij de afgelopen jaren hebben gehad in de buurt. De burgemeester zal daarom nauw in contact met de buurt staan en deze zo goed mogelijk actief informeren over de ontwikkelingen rondom de opvanglocatie aan de Violierweg. Wederzijdse betrokkenheid is ontzettend belangrijk om de opvang goed te laten verlopen en de Oekraïense vluchtelingen zich welkom te laten voelen. De burgemeester had de onzekerheid over het opvangen van andere personen dan de Oekraïense vluchtelingen, wanneer deze opvang niet meer nodig is, graag bij de bewoners weggenomen. Wel is het zo dat beloftes hierover niet gemaakt kunnen worden.