gemeente Landsmeer | Violierweg tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen Q&A

Artikel Violierweg tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen Q&A

Hoe kan ik in contact komen met de gemeente?

Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar oekraine@landsmeer.nl Ook is er een appgroep voor bewoners van de Gorteslootbuurt. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar oekraine@landsmeer.nl.

Wie worden er opgevangen op de locatie Violierweg?

De gemeente heeft vanuit het Rijk opdracht gekregen om opvang te realiseren voor 88 Oekraïense vluchtelingen. Daarvan zullen ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden aan de Violierweg.

Wanneer arriveren de woonunits en per wanneer komen de Oekraïense vluchtelingen?

De verwachting is dat de units 15 en 21 juni 2023 zullen arriveren in Landsmeer. Het terrein aan de Violierweg wordt in gereedheid gebracht om vanaf eind juli 2023 bewoonbaar te zijn. Naar verwachting kunnen dan vrij snel de eerste Oekraïense vluchtelingen hier opgevangen worden.

Hoe lang gaat de opvang voor Oekraïense vluchtelingen duren?

Hoe lang de opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Violierweg gaat duren is onbekend, maar rekening wordt gehouden met drie tot vijf jaar. Hierbij gaat het om de opvang van met name kinderen die naar school gaan en volwassenen die aan het werk zijn. Ook is er vanuit de gemeente ondersteuning op locatie geregeld voor de Oekraïense vluchtelingen.

Wie komt er te wonen wanneer de opvang voor Oekraïense vluchtelingen niet meer nodig is?

De voorbereidingen om na de opvang van de Oekraïense vluchtelingen permanente woningbouw te realiseren, zijn gestart. Hoe de permanente woningbouw eruit komt te zien, is aan de gemeenteraad.

Hoe komt de opvang aan de Violierweg eruit te zien?

Het terrein aan de Violierweg wordt ingericht voor 10 gezinsunits (een gezinsunit bestaat uit 2 units aan elkaar gekoppeld, waarin één gezin van maximaal 4 personen kan wonen), 11 een-persoonsunits (die ieder ruimte bieden aan twee personen) en 1 techniekunit. De leefruimte rondom de woonunits wordt zoveel mogelijk ingericht met eerder gebruikte materialen.

Wie financiert de woonunits voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Alle kosten die de gemeente maakt voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen worden vergoed door het Rijk.

Zijn de woonunits aan de Violierweg brandveilig?

De woonunits die geplaatst zullen worden aan de Violierweg zijn, net als nieuwbouwhuizen, getoetst aan het bouwbesluit om ervoor te zorgen dat deze brandveilig zijn.

Wat betekent de opvang aan de Violierweg voor de verkeersstromen?

Veel van de Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, beschikken niet over een eigen auto. We verwachten dan ook niet dat er overlast zal zijn van toenemend verkeer. Uiteraard blijven we dit wel in de gaten houden en mocht het nodig zijn dan zullen we kijken hoe we dit oplossen.

Welke procedures moeten er nog gevolgd worden en kan ik nog in bezwaar gaan?

De omgevingsvergunning is verleend en op 31 mei vindt de zitting van de bezwaarschriftencommissie plaats. Het is niet meer mogelijk om nu nog bezwaar te maken.

Kan er (tijdelijke) woningbouw plaatsvinden naast het Natura2000 gebied dat zich daar bevindt?

De vergunning op wet Natuurbescherming voor het inrichten van het terrein aan de Violierweg is aangevraagd en afgegeven.

Kan ik helpen bij het woonklaar maken van de Violierweg voor Oekraïense vluchtelingen?

Hulp vanuit de samenleving is altijd welkom en vormt een mooi gebaar richting de Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment heeft de gemeente echter nog geen zicht op óf er hulp nodig gaat zijn en in welke vorm. Zo gauw hier meer over bekend is, zullen wij dit communiceren via onze gemeentekanalen (Facebook, Instagram, website en de wekelijkse online nieuwsbrief)

Er is verontreinigde grond aan de Violierweg, is het wel veilig om hier (tijdelijk) te wonen?

Het klopt dat de grond verontreinigd is aan de Violierweg. Echter, naar aanleiding van het advies van de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond) zijn er aanpassingen gedaan.

Staat de opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Violierweg permanente woningbouw in de weg?

De opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Violierweg staat permanente woningbouw niet in de weg. De gemeente heeft zelfs als voorwaarde gesteld voor de opvanglocatie dat deze er alleen mag komen als er vervolgens permanente woningbouw wordt toegestaan. Wanneer, over enkele jaren, de eerste paal geslagen kan gaan worden voor permanente woningbouw zal de opvanglocatie (mits deze op dat moment nog nodig is), verplaatst worden naar een dan te bepalen andere plek.

Wanneer start de procedure voor het mogelijk maken van permanente woningbouw aan de Violierweg?

Het project om te komen tot permanente woningbouw is gestart. Er wordt nu in kaart gebracht welke stappen er genomen moeten worden voor permanente woningbouw.

Worden onze eigen inwoners van de gemeente Landmeer niet vergeten?

De gemeente zal zich te allen tijde hard maken voor haar eigen inwoners, vandaar ook de gestelde voorwaarde aan het Rijk voor permanente woningbouw aan de Violierweg wanneer hier nu opvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt gerealiseerd.

Kunnen er extra woonunits geplaatst worden aan de Violierweg voor onze eigen inwoners?

Dat is nu niet aan de orde, we zetten in op permanente woningbouw.

Waarom zijn omwonenden van de Violierweg niet eerder geïnformeerd/betrokken bij de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen?

De oorlog in Oekraïne heeft ons februari vorig jaar allen overvallen. Evenals de stroom vluchtelingen die hieruit voortkwam. Een noodsituatie die heeft geleid tot de opdracht van het Rijk om in Landsmeer Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Hierop zijn begin april 2022 drie locaties gecommuniceerd via de gemeentekanalen als mogelijke opvanglocatie. Door de hoge snelheid van deze ontwikkelingen en onduidelijkheid over o.a. de financiering van de woonunits heeft verdere communicatie richting de inwoners op zich laten wachten. Nu er meer duidelijk is, blijven we iedereen zo volledig mogelijk op de hoogte stellen.

Naast het oude Middelpunt en de Violierweg, werd eerder ook 'de witte doos' aan het begin van Landsmeer genoemd als mogelijke opvanglocatie. Waarom is de opvang niet hier gerealiseerd?

Het oude Middelpunt is inmiddels ingericht als opvanglocatie en de Violierweg wordt in gereedheid gebracht om ook te kunnen voldoen aan de Oekraïense vluchtelingenopvang-opdracht van het Rijk. Voor 'de witte doos' is (nog) niet gekozen, omdat deze geen eigendom is van de gemeente.

Is de gemeente zich bewust van de onzekerheid bij (een deel van) de inwoners Gorteslootbuurt?

Wij zijn ons zeer bewust van de onzekerheid bij een deel van de inwoners van de Gorteslootbuurt en proberen deze zoveel mogelijk weg te nemen. De gemeente staat daarom in nauw contact met de buurt probeert deze zo goed mogelijk actief informeren over de ontwikkelingen rondom de opvanglocatie aan de Violierweg. Wederzijdse betrokkenheid is ontzettend belangrijk om de opvang van Oekraïense vluchtelingen nu goed te laten verlopen en zich welkom te laten voelen.