gemeente Landsmeer | Column wethouder Bas ten Have - week 20

Artikel Column wethouder Bas ten Have - week 20


Voor mijn gevoel is het nog niet zo lang geleden dat mijn vrouw en ik om de beurt s 'morgens de kinderen naar school brachten en s 'middags met andere ouders gezellig stonden te praten totdat de kinderen naar buiten kwamen rennen. Dat het nu twee enthousiaste studenten zijn geworden komt onder andere door goed onderwijs op een basisschool waar iedere leerling in een veilige omgeving zichzelf kan zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar achter de schermen moet daar natuurlijk hard voor worden gewerkt. Onderwijskrachten, ouders, jeugdinstellingen en schoolbestuur werken daarin samen en ook de gemeente heeft een rol.

Zo heeft de gemeente zorgplicht wat betreft een goed en breed onderwijsaanbod. Met zes basisscholen, waarvan drie 'openbaar' (De Wagemaker, De Stap , De Fuik: één schoolbestuur) en drie 'speciaal' (Augustinus, De Hoeksteen , Montessori: drie schoolbesturen) wordt daaraan voldaan in de gemeente Landsmeer.

Naast zorgplicht heeft de gemeente ook wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting, het handhaven van de leerplicht, leerlingenvervoer (in geval van een handicap bijvoorbeeld), onderwijs- en taalachterstandbestrijding.

Juist die onderwijshuisvesting is nu iets dat momenteel speelt. Er mist namelijk een IHP oftewel een IntegraalHuisvestingsPlan. Dat is een gezamenlijk toekomstperspectief van de gemeente en de vier schoolbesturen over de kwaliteit van de schoolhuisvesting (nieuwbouw, renovatie, aanpassingen, exploitatie etc.) en hoe er wordt ingespeeld op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Een complex proces van afstemming tussen alle betrokken partijen, zeker als het gaat om het bouwen van een nieuwe school. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord over het beschikbaar stellen van de benodigde investeringen aan gemeenschapsgeld. Mijn doel is om in oktober deze vraag aan de gemeenteraad voor te leggen.

De komende week staan er al vijf schoolbezoeken en besprekingen in de agenda; aan de slag!