gemeente Landsmeer | Column wethouder Bas ten Have – week 46

Artikel Column wethouder Bas ten Have – week 46

Wij kunnen weer een jaar vooruit!

De Begroting 2024 is vorige week donderdag door de gemeenteraad goedgekeurd. Dat ging natuurlijk niet zomaar.... Vooraf waren er 46 technische vragen gesteld die allemaal netjes waren beantwoord. Vanaf 17.00 uur gaven alle negen fracties hun mening over de voorgestelde begroting in hun algemene beschouwingen. Daarop gaf het college eerst zijn algemene reactie en dankbetuiging. Nadat de portefeuillehouders (dus de wethouders en de burgemeester) om beurten aan het woord waren geweest om te reageren op de door de raad gestelde vragen, volgde er nog een onderling debat.

Vervolgens moesten de vier ingediende amendementen (voorstel tot aanpassing van de begroting) en twaalf ingediende moties (oproep aan het college om iets wel of niet te doen) allemaal worden behandeld en kon erover worden gestemd. Resultaat: één aangenomen amendement en twee aangenomen moties.

Met het amendement gaf de raad aan dat hij twee stortingen niet in het duurzaamheids- maar in het mobiliteitsfonds wilde hebben. Technisch gezien dus alleen maar broekzak-vestzak, maar inhoudelijk gezien een keuze voor een grotere investering in het oplossen van verkeersproblematiek.
De moties gingen over het innen van toeristenbelasting en het zo laag mogelijk houden van de woonlasten voor alle inwoners. Die twee hebben in zoverre iets met elkaar te maken dat wanneer je als gemeente flink wat inkomsten hebt uit de toeristenbelasting, de woonlasten en met name de OZB (Onroerende Zaak Belasting) wat lager kunnen zijn.

De gemeenteraad heeft zich ervoor uitgesproken dat er zoveel mogelijk toeristenbelasting wordt opgehaald en dat tegelijkertijd het te innen bedrag zo realistisch mogelijk wordt ingeboekt. Dus hierbij nogmaals de oproep aan alle B&B's, campings, caravanparken etc. om de toeristenbelasting ook daadwerkelijk bij de niet-inwoners van Landsmeer, Den Ilp en Purmerland in rekening te brengen en deze af te dragen. Meld u aan!

De tweede motie ging erover om de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Dat doet dit college natuurlijk al. Kijk je naar onze OZB dan zijn we lang niet de duurste van de omliggende gemeenten. Met de afvalkosten ligt dat anders. Die zijn inderdaad relatief hoog, maar dat heeft ook te maken met het gekozen serviceniveau zoals een eigen milieustraat. Het zal niemand verbazen dat als je in een dorp woont met veel vrijstaande huizen en over het algemeen laagbouw, de kosten van aanleg en onderhoud van de riolering hoger zijn dan wanneer het gaat om veel hoogbouw.

Het liep al tegen de klok van elf toen ik een korte toelichting aan de Lokale Omroep Landsmeer mocht geven. Kortom, met deze begroting kunnen we weer een jaar vooruit!