gemeente Landsmeer | Column wethouder Jacobien van Boeijen week 13

Artikel Column wethouder Jacobien van Boeijen week 13


Gun iedereen een passende woning

De gemeente Landsmeer staat volgens het jaarlijkse onderzoek van weekblad Elzevier in de top 12 van Nederlandse gemeenten waar je het fijnste woont. Mensen vinden hier ruimte, groen, de nabijheid van de stad en hele mooie huizen. Maar niet voor iedereen is het hier goed toeven. Er zijn achterstanden in het onderhoud van sociale woningen waardoor sommige woningen ronduit onaantrekkelijk zijn. Mij bereiken regelmatig verzoeken om een andere huurwoning. Vaak gaat het om schrijnende woonsituaties. Behalve te klein, te vochtig en/of te tochtig, is er ook sprake van overlast. Overlast van geluid of van geur in de buurt. Om maar niet te spreken van overlast die een gevoel van onveiligheid oproept, omdat er regelmatig politie nodig is in de wijk. Terecht maken Landsmeerders zich daar zorgen over.

Als wethouder Wonen moet ik de regels respecteren die er zijn om in aanmerking te komen voor een andere woning. Er zijn meerdere schrijnende gevallen die schreeuwen om een oplossing waardoor één uitzondering maken niet aan de orde is. U mag best weten dat ik me daar heel onmachtig over voel. Wel kunt u bij de gemeente melden als u meent dat de regels niet goed worden toegepast of als de indruk bestaat dat de veiligheid in een buurt in het geding is.

In de sociale huur zijn er ook te weinig sociale huurwoningen: slechts 22% in plaats van de 30% waar de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, naar toe wil. Onze gemeenteraad bepaalde op 20 september 2021 al om minimaal 30% sociale huur toe te passen op woningbouwplannen met een minimaal aantal van 12 woningen. Per 1 januari 2023 is voor woningcorporaties de verhuurderheffing afgeschaft. Hierdoor worden de lasten voor woningcorporaties structureel verlaagd en krijgen ze meer investeringsruimte om te kunnen doen waarvoor ze zijn opgericht: meer nieuwe betaalbare woningen bouwen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en zorgen voor lagere woonlasten. Woningcorporaties hebben op dit moment nog geen kracht en macht om snel een groot aantal nieuwe woningen te bouwen in de gemeente Landsmeer, vanwege het gebrek aan ruimte. We worden met name beperkt door provinciale regelgeving. Aan plannen wordt wel degelijk gewerkt. Er wordt daarbij vooral gekeken naar ruimtelijke mogelijkheden binnen de gemeente.

Ik doe een beroep op ieders gevoel van solidariteit: 17% van de bewoners van sociale huurwoningen in 2020 woonden scheef: ze zijn er gaan wonen met hun partner of ze zijn in de loop van de tijd meer gaan verdienen waardoor ze, als ze nu een sociale huurwoning zouden willen betrekken daarvoor niet in aanmerking komen. Als deze mensen een bij hun huidige situatie passende woning zouden zoeken, dan zouden we de wachttijd met 17% naar beneden kunnen brengen. Dat zou een passend gebaar zijn.

Sinds dit jaar zijn er nieuwe regels voor woonruimteverdeling in de sociale huur. Voor korte heldere informatie kijkt u hier.